Individualių užsakymų sąlygos

Šios MULTIPACK SIA bendrosios prekių pardavimo ir pristatymo sąlygos („Pardavimo sąlygos“) taikomos MULTIPACK SIA klientams („Pirkėjams“), įsigyjantiems produktus pagal individualius užsakymus („Prekes“) iš MULTIPACK SIA, išskyrus Prekių įsigijimą MULTIPACK SIA internetinėje parduotuvėje www.multipack.lv/lt. Pirkimams internetinėje parduotuvėje www.multipack.lv/lt, taikomos taip pat naudojimosi internetine parduotuve www.multipack.lv/lt sąlygos (pateikiamos čia: https://www.multipack.lv/lt/pirkimo-salygos/).

MULTIPACK SIA, registracijos numeris 40003216217, PVM mokėtojo registracijos Nr. LV 40003216217, juridinis adresas: „Mālkalni“, Vētras, Marupės savivaldybė, LV-2167, Latvija („Multipack“).

  1. PASIŪLYMAS, UŽSAKYMAS IR PRIĖMIMAS

1.1. Bet kuris Pirkėjo pateiktas Prekių užsakymas (Užsakymas), nepriklausomai nuo to, ar jis pateikiamas žodžiu, ar raštu, bus priimtas taikant standartinį „Multipack“ Užsakymo patvirtinimą (Užsakymo patvirtinimas), kurį „Multipack“ nusiunčia Pirkėjui el. paštu. Jeigu Pirkėjas Užsakymą pateikė žodžiu, tai po to, kai „Multipack“ nusiuntė Pirkėjui el. paštu Užsakymo patvirtinimą, Pirkėjas privalo atsakyti „Multipack“, nusiųsdamas Užsakymo priėmimo patvirtinimą ir paliudydamas, kad Užsakymo patvirtinime nurodyti duomenys yra teisingi.
1.2. Prekių pristatymas – fizinis prekių pristatymas klientui iš „Multipack“ sandėlio.
1.3. Užsakymo įvykdymas – laiko tarpas, reikalingas prekių įsigijimui, pagaminimui ar kitų individualių parametrų užtikrinimui pagal su klientu suderintą specifikaciją arba užsakymą.
1.4. Užsakymo patvirtinimas, kuriame su nuoroda pateikiamos ir šios Pardavimo sąlygos, „Multipack“ ir Pirkėjui tampa įpareigojančia sutartimi (Sutartis).
1.5. Jei Pirkėjas el. paštu praneša „Multipack“ apie savo prieštaravimus dėl Užsakymo patvirtinime nurodytos informacijos per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakymo patvirtinimo išsiuntimo dienos, laikoma, kad Sutartis nesudaryta, ir Šalys gali toliau tęsti derybas dėl Užsakymo turinio, patikslindamos jį ar pakeisdamos, arba nuspręsti nebetęsti derybų.
1.6. Jeigu Užsakymo patvirtinime nurodyta informacija neapima visų Užsakyme nurodytų dalykų, laikoma, kad Sutartis sudaryta tiktai dėl to, kas nurodyta Užsakymo patvirtinime.
1.7. Bet kuris „Multipack“ Prekių pasiūlymas galioja 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią „Multipack“ nusiuntė Pirkėjui Pasiūlymą (Pasiūlymas), jei Pasiūlyme nenurodyta kitaip. Jeigu Pirkėjas patvirtina Pasiūlymą el. paštu per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Pasiūlymas, į kurį įtrauktos ir šios Pardavimo sąlygos, laikomas „Multipack“ ir Pirkėją įpareigojančia sutartimi (taip pat ir Sutartis). Jeigu „Multipack“ nusiuntė Pirkėjui Pasiūlymą su keliais pasirinkimais arba skirtingomis prekių specifikacijomis, kurias reikia konkretizuoti, tada gavusi Pirkėjo patvirtinimą dėl konkrečių prekių ir jų specifikacijų, „Multipack“ sudaro ir nusiunčia Pirkėjui Užsakymo patvirtinimą pagal šių Pardavimo sąlygų 1.1 punktą.
1.8. Jeigu tarp „Multipack“ ir Pirkėjo pasirašytas atskiras susitarimas dėl Prekių pardavimo ir pristatymo, šio susitarimo galiojimo metu taikomos atitinkamo susitarimo nuostatos.

  2. APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. „Multipack“ nusiunčia Pirkėjui sąskaitą faktūrą Sutartyje nurodytu el. paštu, jeigu atskirai nesusitarta kitaip. Sąskaita faktūra turi būti apmokėta per 3 (tris) darbo dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, jeigu sąskaitoje faktūroje nenurodytas kitas apmokėjimo laikas.
2.2. Pirkėjas pasirenka būdą, kuriuo bus siunčiamos sąskaitos faktūros:
2.2.1. elektroniniu būdu. Sąskaitoje faktūroje įrašoma pastaba: Ši sąskaita faktūra parengta elektroniniu būdu ir galioja be parašo, nusiųsta Pirkėjo įgalioto asmens el. pašto adresu. „Multipack“ neprisiima atsakomybės, jeigu pristatant sąskaitą faktūrą Pirkėjo nurodytas el. paštas neveikia. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti, jei pasikeičia el. pašto adresas, nurodytas siųsti el. sąskaitoms.
2.2.2. Sąskaitoje faktūroje įrašoma pastaba: Ši sąskaita faktūra parengta elektroniniu būdu ir galioja be parašo. Sąskaita siunčiama paštu Pirkėjo nurodytu adresu.
2.3. Jeigu sąskaita faktūra nusiųsta elektroniniu būdu, tada laikoma, kad sąskaita faktūra gauta kitą darbo dieną nuo sąskaitos faktūros išsiuntimo dienos, o išsiuntus ją paštu laikoma, kad sąskaita faktūra gauta septintą dieną nuo jos perdavimo pašto įstaigai dienos.
2.4. Už vėlavimą apmokėti sąskaitą faktūrą, „Multipack“ turi teisę skaičiuoti delspinigius, kurie yra 0,5 proc. nuo sąskaitos faktūros sumos už kiekvieną pradelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 proc.
2.5. Jeigu Pirkėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus savo įsipareigojimus, „Multipack“ turi teisę perduoti pavėluoto mokėjimo išieškojimo teises trečiosioms šalims, taip pat perduoti Kliento asmens duomenis tvarkyti juos skolos išieškojimo tikslams ir (arba) įkelti šiuos duomenis į viešąsias (skolininkų) duomenų bazes.
2.6. Jeigu įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo atveju „Multipack“ pavedė trečiosioms šalims atlikti skolos susigrąžinimo / išieškojimo veiksmus Kliento atžvilgiu, Klientas privalo ne tik sumokėti skolą, bet ir padengti išieškojimo išlaidas. Šalys susitaria, kada šias išieškojimo išlaidas turi teisę apskaičiuoti ir išieškoti tiesiai iš Kliento tinkamai įgaliotos skolų išieškojimo įmonės / įstaigos pagal savo kainoraštį.

  3. PRIĖMIMAS IR PRISTATYMAS

3.1. Pateikdamas Užsakymą Pirkėjas gali nurodyti pageidaujamą Prekių pristatymo būdą ir laiką. Jeigu tai nebus įmanoma, „Multipack“ apie tai informuos Pirkėją ir nurodys įvykdymo laiką Užsakymo patvirtinime. Prekių pristatymo laikas skaičiuojamas nuo to momento, kai prekės yra faktiškai prieinamos „Multipack“ sandėlyje, ir gali skirtis +/- 3 darbo dienomis nuo Užsakymo patvirtinime nurodytos datos. Būtinybės atveju Pirkėjas privalo pateikti „Multipack“ kitą Sutarties įvykdymui svarbią informaciją (pavyzdžiui, jei Prekes pasiima Trečiasis asmuo, Pirkėjas identifikuoja Prekių gavėją, nurodydamas asmens vardą, pavardę, telefono numerį ir (arba) adresą).
3.2. Prekės be pristatymo mokesčio išduodamos „Multipack“ sandėlyje – „Mālkalni“, Vētras, Marupės savivaldybė, LV-2167, Latvija. Pirkėjas privalo atsiimti Prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie Prekių prieinamumą išsiuntimo Pirkėjo el. paštu dienos, jeigu atskirai nesusitarta kitaip.
3.3. Pirkėjas gali pasirinkti, kad Prekės būtų pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, iš anksto telefonu, el. paštu ar užsakymo formoje suderinęs Prekių pristatymo laiką.
3.4. Pristatymo mokestis:
pirkimams iki 100 EUR pirkimams nuo 100 EUR
Pristatymo mokestis Lietuvoje Nuo 7 EUR nemokamai
3.5. Jeigu numatoma, kad pristatyti Prekių per iš pradžių sutartą laiką bus neįmanoma, „Multipack“ susisiekia su Pirkėju ir suderina kitą pristatymo laiką.
3.6. Gavęs Prekes, Pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo pasirašo pristatymo dokumentą. Jeigu Prekių priėmimo metu konstatuojama jų neatitiktis arba pažeidimai, šalių atstovai sudaro Prekių neatitikties aktą.
3.7. Pirkėjas, konstatavęs neatitiktį Sutarčiai po Prekių priėmimo, nedelsdamas informuoja apie tai „Multipack“ el. paštu ir suderina Prekių grąžinimą atgal „Multipack“.
3.8. Jeigu Prekės neatitinka Sutarties sąlygų, „Multipack“ suderina su Pirkėju terminą, per kurį pašalins trūkumus, pašalina trūkumus savo sąskaita ir pristato Prekes nemokamai. Jei trūkumų pašalinti neįmanoma, „Multipack“ grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtą mokestį.
3.9. Jeigu paaiškėja/įrodoma, jog Prekės, kurias Pirkėjas grąžino kaip neatitinkančias Sutarties, atitinka Sutarties ir/ar užsakymo formoje numatytas sąlygas, Pirkėjas padengia pakartotinio pristatymo išlaidas ir priima Prekes. Jei ir šiuo atveju Pirkėjas nepriima Prekių, „Multipack“ neprivalo grąžinti už Prekes sumokėto mokesčio.

  4. LAIKYMAS

4.1. Jeigu Prekių neįmanoma pristatyti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo „Multipack“ (pavyzdžiui, jei Pirkėjas nurodė neteisingą pristatymo adresą, pristatymo adresu nerandama Pirkėjo įgalioto asmens, nurodytu laiku neįmanoma susisiekti su Pirkėju, nurodytu adresu nepavyksta patekti ir pan.), arba Pirkėjas vėluoja gauti Prekes „Multipack“ biuro patalpose, taip pat tada, kai Pirkėjas to paprašo, Prekės perduodamos laikyti „Multipack“ pasirinktoje vietoje. „Multipack“ laiko Prekes tinkamoje vietoje ir tinkamu būdu, užtikrindama, kad laikymo metu nepablogėtų Prekių būklė ir Prekės išlaikytų savo kokybę, nebent Prekių būklės pablogėjimas būtų susijęs su specifinėmis Prekių savybėmis ar Prekių pobūdžiu.
4.2. Pirkėjas privalo laiku atsiimti savo užsakytas Prekes pagal tarpusavio susitarimą arba patvirtintą užsakymą. Jei Pirkėjas neatsiima Prekių ilgiau negu 3 (tris) darbo dienas ar per kitą terminą, kuris nurodytas Užsakymo patvirtinime, „Multipack“ turi teisę skaičiuoti mokestį už Prekių laikymą, kuris yra 0,5 proc. nuo Prekių vertės už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip 10 proc. nuo Prekių vertės. Jeigu Pirkėjas neatsiima Prekių ilgiau kaip 30 dienų, „Multipack“ turi teisę elgtis su Prekėmis savo nuožiūra (taip pat ir perduoti jas sunaikinti). Šiuo atveju Pirkėjas atlygina visus dėl vėlavimo patirtus nuostolius, įskaitant Prekių sąnaudas (apmoka „Multipack“ išrašytą sąskaitą už Prekes ir tuo atveju, kai jos jau buvo sunaikintos), padengia laikymo ir (arba) sunaikinimo išlaidas.
4.3. Siekdama sumažinti nuostolių dydį, prieš sunaikindama Prekes „Multipack“ turi teisę pasiūlyti Prekes kitiems pirkėjams, išskyrus atvejus, kai Prekės yra personalizuotos su Pirkėjo atpažinimo ženklais (pažymėtos prekių ženklais, logotipais ir t. t.). Jeigu Prekės parduodamos kitam Pirkėjui, „Multipack“ atitinkamai sumažina Pirkėjui išrašytą sąskaitą faktūrą ta suma, už kurią Prekes pavyko parduoti kitam pirkėjui (prekių kaina, gabenimo išlaidos ir kitos sąnaudos). Pirkėjas neturi teisės prieštarauti ar pateikti kokias nors pretenzijas dėl nuolaidos dydžio arba pardavimo sąlygų, kuriomis „Multipack“ pasiūlė Prekes kitam pirkėjui.

  5. REZERVINĖS SAUGUMO ATSARGOS

5.1. Siekdamos sutrumpinti įvykdymo laiką, valdyti riziką, užtikrinti produktų prieinamumą ir supaprastinti užsakymo procesą, Šalys gali susitarti dėl rezervinių saugumo atsargų (Rezervų) sudarymo. Rezervai sudaromi ir reguliariai atnaujinami tokiu kiekiu, dėl kurio Šalys susitarė tarpusavyje apsikeisdamos el. pašto laiškais, arba apie kurį „Multipack“ informavo Pirkėją, įvertinusi ligšiolinį Pirkėjo įsigyjamų Prekių kiekį arba remdamasi Pirkėjo pateiktomis prognozėmis dėl Prekių įsigijimo. Bet kuriuo atveju Rezervų dydis neturi viršyti vidutinio per 3 mėnesius įsigyjamų priekių kiekio arba MOQ (minimalaus užsakymo kiekio), dėl kurio Šalys atskirai susitarė el. paštu.
5.2. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už suderintą Rezervų dydį ir įsipareigoja atlyginti „Multipack“ likusio Rezervų dydžio išlaidas, jeigu jie taps nereikalingi arba šalys nutrauks sutartinius santykius, ar bet kokiu kitu atveju, kai Rezervinės atsargos taps netinkamos arba „Multipack“ pripažins jas tokiomis. Pirkėjas atsako ir už perteklines atsargas, jei minimalus Užsakymo kiekis („MOQ, įskaitant gamybinius nukrypimus“) viršija turimą rezervinių atsargų kiekį.. Šiuo atveju „Multipack“ informuoja apie tai Pirkėją per protingą terminą, ir Pirkėjas atlieka mokėjimą „Multipack“ per 30 dienų nuo atitinkamos sąskaitos faktūros gavimo dienos, jei sąskaitoje faktūroje nenurodytas kitas apmokėjimo terminas.
5.3. Jeigu 3 mėnesius neįsigyjamas konkretus produktas, kuriam sudaromos Rezervinės atsargos, arba jo pristatymo apimtys yra gerokai mažesnės negu tikėtasi, „Multipack“ vienašališkai persvarsto Rezervinių atsargų kiekį, kad jis atspindėtų vidutinį faktinį pristatymo kiekį per paskutinius 3 mėnesius. Šiuo atveju Pirkėjas atlygina „Multipack“ neapmokėtų Rezervinių atsargų vertę išpirkdamas jas, taip pat Pirkėjas turi organizuoti ir priimti pristatytą atsargų skirtumą per vieną mėnesį nuo „Multipack“ pranešimo gavimo dienos. Šiuo atveju prie „Multipack“ pranešimo pridedama atitinkama Prekių važtaraščio sąskaita faktūra už Rezervines atsargas, kurios buvo viršytos.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja:
– dalytis ketvirtinėmis, pusmetinėmis ir (arba) metinėmis bet kurio „Multipack“ tiekiamo produkto paklausos prognozėmis, jeigu tai reikalinga Rezervinių atsargų užtikrinimui. Pirkėjas informuoja „Multipack“ apie planuojamus paklausos pokyčius; šiuo atveju Rezervinių atsargų kiekis bus atitinkamai perskaičiuotas ir abi šalys patvirtins tai el. paštu.
– pranešti „Multipack“ apie tai, kada turi būti nutrauktas Rezervinių atsargų papildymas. Po šio pranešimo Pirkėjas privalo išpirkti visas likusias Rezervines atsargas, įskaitant atsargas, kuriuos tuo metu yra gaminamos arba pristatomos.
– Jeigu Pirkėjo užsakytas kiekis viršija nustatytą MOQ, jis privalo išpirkti perteklinį kiekį;;
– sumokėti baudą, kuri yra 0,5 proc. nuo sąskaitos faktūros sumos per dieną, bet iš viso ne daugiau kaip 10 proc. nuo atitinkamos sąskaitos sumos, jeigu Pirkėjas laiku neatsiima Prekių arba neapmoka pateiktos sąskaitos faktūros.
5.5. Rezervinių atsargų kiekis negali būti keičiamas, koreguojamas arba modifikuojamas be abipusio Šalių sutikimo, išskyrus atvejį, paminėtą šių sąlygų 5.3 punkte. Pakeitimus abi Šalys patvirtina el. paštu.
5.6. Jeigu pasikeičia aplinkybės, kuriomis remiantis buvo sudaryti Rezervai, arba „Multipack“ informuoja, kad Rezervai daugiau nebus sudaromi, „Multipack“ praneša Pirkėjui apie likusį Rezervų kiekį ir pateikia Pirkėjui sąskaitą faktūrą Rezervų likučių įsigijimui. Jei „Multipack“ savo pranešime nenurodo ilgesnio termino, Pirkėjas privalo pasiimti Rezervų likučius iš „Multipack“ ne vėliau kaip per 30 dienų. Tuo atveju, jei Pirkėjas nepasiima Rezervų likučių ilgiau kaip 30 dienų, „Multipack“ turi teisę elgtis su Rezervų likučiais šių Pardavimo sąlygų 4.2–4.3 punktuose nustatyta tvarka.

  6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai. Visi su Sutartimi susiję ginčai sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Jeigu tai neįmanoma, ginčas perduodamas nagrinėti kompetentingam Latvijos Respublikos teismui.
6.2. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.
6.3. Tuo atveju, jei atsirado nenugalimos jėgos aplinkybės, t. y., aplinkybės, trukdančios įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir nepriklausančios nuo Sutarties šalių, tada šalis, kuri jomis remiasi, nedelsdama praneša kitai šaliai el. paštu apie tokių aplinkybių atsiradimą. Šalys gali vienašališkai nutraukti Sutartį, nusiųsdamos kitai šaliai raštišką pranešimą, jei Sutarties vykdymas neįmanomas ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį. Šalis informuoja kitą šalį apie el. paštu taip pat ir apie nenugalimos jėgos aplinkybių pasibaigimą.
6.4. Sutarties vykdymo metu duomenys bus tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas. Vykdant Sutartį „Multipack“ laikoma duomenų valdytoju.