Pirkimo sąlygos

Naudojimosi internetine parduotuve www.multipack.lv taisyklės

Šios taisyklės taikomos pirkimams, atliekamiems internetinėje parduotuvėje www.multipack.lv (toliau vadinamoje „Internetine parduotuve”).

Tuo metu, kai įsigyjate prekę Internetinėje parduotuvėje, jūs ir pardavėjas SIA Multipack (UAB „Multipack“), registracijos numeris 40003216217, PVM mokėtojo kodas LV40003216217, juridinis adresas: „Mālkalni”, Vētras, Marupės savivaldybė, LV-2167, Latvija, sudarote nuotolinę sutartį (toliau vadinamą „Nuotoline sutartimi”). Toliau pateikiamos Nuotolinės sutarties sąlygos.

Įsigydami prekę Internetinėje parduotuvėje, jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su Nuotolinės sutarties sąlygomis. Jei norite nusipirkti prekę Internetinėje parduotuvėje, bet, susipažinę su Nuotolinės sutarties sąlygomis, nusprendžiate, kad su jomis nesutinkate, tuomet prašome jūsų užpildyti užsakymo formą ir atsiimti prekę SIA „Multipack“ (UAB „Multipack“) biure: „Mālkalni”, Vētras, Marupės savivaldybė, LV-2167, Latvija.

 1. Nuotolinėje sutartyje vartojamos sąvokos

Atsisakymo forma – tam tikros formos blankas, kurį užpildydamas ir pateikdamas Pardavėjui, Pirkėjas gali įgyvendinti atsisakymo teisę.

Išankstinė sąskaita faktūra – Pardavėjo parengtas dokumentas, siunčiamas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuo patvirtinamas Prekės rezervavimas, dar prieš atliekant mokėjimą, bet ne ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas.

Nuotolinė sutartis – sutartis dėl prekės įsigijimo, kurią, naudodamiesi Internetine parduotuve, sudaro Pardavėjas ir Pirkėjas; šioje sutartyje nustatomos šalių teisės, pareigos ir atsakomybė.

Internetinė parduotuvė – internete veikiantis tinklalapis, skirtas Pardavėjo prekėms parduoti, veikianti interneto svetainė su internetine parduotuve www.multipack.lv.

Klientas – fizinis asmuo arba juridinio asmens įgaliotasis atstovas, besilankantis Internetinėje parduotuvėje.

Sutartis – Nuotolinė sutartis.

Sąlygos – naudojimosi Internetine parduotuve sąlygos ir Nuotolinės sutarties sąlygos.

Užsakymas – Pirkėjo pasirinktas Prekės (-ių) kiekis, kurį Pirkėjas per Internetinę parduotuvę praneša Pardavėjui ir kuriuo remdamasis Pardavėjas Pirkėjui nusiunčia Išankstinę sąskaitą faktūrą ir (arba) patvirtinimą.

Pardavėjas – ribotos atsakomybės bendrovė „Multipack“, registracijos numeris 40003216217, PVM mokėtojo kodas LV40003216217, juridinis adresas ir biuro adresas: „Mālkalni”, Vētras, Marupės savivaldybė, LV-2167, Latvija, el. p. [email protected], tel. (+371) 67 420 420.

Pirkėjas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo, atstovaujamas jo vardu veikiančio atstovo, kuris įsigyja Prekę, pateikdamas Prekės pirkimo užsakymą Internetinėje parduotuvėje.

Prekė – gaminiai, kuriuos siūloma įsigyti Internetinėje parduotuvėje.

PVM – pridėtinės vertės mokestis.

Įregistruotas klientas – Klientas, kuris pateikė savo duomenis Pardavėjui, užpildydamas Internetinės parduotuvės registracijos formą.

Bendradarbiavimo sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma sutartis, kuri nėra sudaroma kaip Nuotolinė sutartis, t. y. naudojantis Internetine parduotuve.

Trečiasis asmuo – bet kuris asmuo, kuris nėra Nuotolinės sutarties šalis.

 1. Bendrosios nuostatos

2.1. Pardavėjas turi teisę rinktis ir įsigyti prekę Internetinėje parduotuvėje, kaip Įregistruotas klientas, taip pat nesiregistruodamas.

2.2. Nuotolinė sutartis sudaroma (įsigalioja) tada, kai Pirkėjas įformina Užsakymą Internetinėje parduotuvėje, o Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą ir (arba) Išankstinę sąskaitą faktūrą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.3. Ši Nuotolinės sutarties sąlygų versija įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. Pardavėjas turi teisę bet kada be įspėjimo vienašališkai pakeisti, atnaujinti arba papildyti Nuotolinės sutarties sąlygas. Tuo metu, kai Pirkėjas apsiperka Internetinėje parduotuvėje, jo atžvilgiu taikomos tos Nuotolinės sutarties sąlygos, kurios galioja Prekės užsakymo momentu, todėl susipažinti su Nuotolinės sutarties sąlygomis Pirkėjas privalo kaskart, kai pateikia Užsakymą.

2.4. Jei Pirkėjas, naudodamasis Internetine parduotuve, pažeidžia Nuotolinės sutarties sąlygas arba mėgina pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ar saugumui, Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Internetinės parduotuvės pasiūlymus, kuriais naudojasi Pirkėjas, ir (arba) anuliuoti Pirkėjo registraciją.

2.5. Įkėlęs į Internetinės parduotuvės www.multipack.lv svetainę atitinkamą pranešimą, Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą; jis neprivalo iš anksto apie tai informuoti Pirkėjo, bet privalo įvykdyti Užsakymus, gautus iki atitinkamo pranešimo įkėlimo momento.

 

 1. Komerciniai pasiūlymai ir jų atsisakymas

3.1. Norėdamas sužinoti naujausius Pardavėjo pasiūlymus, Klientas turi galimybę ir teisę įregistruoti pageidavimą gauti naujienas (komercinius pranešimus). Jei Klientas įveda ir nusiunčia savo elektroninio pašto adresą Internetinės parduotuvės skiltyje „Prenumeruokite naujienlaiškį!“ arba pasirenka šią galimybę, užpildydamas registracijos formą Internetinėje parduotuvėje, šitaip jis pareiškia savo sutikimą.

3.2. Klientas turi teisę bet kada atsisakyti toliau gauti naujienlaiškius (komercinius pranešimus): tuo tikslu reikia nusiųsti pranešimą el. paštu [email protected] arba paspausti nuorodą komercinio pranešimo teksto pabaigoje.

 1. Registracija

4.1. Kai Pirkėjas perka Prekę Internetinėje parduotuvėje, jam siūloma įsiregistruoti, užpildant registracijos formą. Pirkėjui įvedus savo vartotojo informaciją į Internetinės parduotuvės duomenų bazę, Registracijos formoje pateikta informacija išsaugoma ir vėliau naudojama kaskart, kai Pirkėjas vėl perka parduotuvėje.

4.2. Registracijos formoje Pirkėjas pateikia šiuos duomenis:

4.2.1. jei Klientas yra fizinis asmuo: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kuriuo bus pristatoma Prekė, telefono numerį, kitus esminius duomenis, reikalingus Prekei pristatyti (pvz., specialius nurodymus, lauko durų kodą ir pan.);

4.2.2. jei Klientas yra juridinis asmuo: atstovo vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą (taip pat įmonės formą, įmonės kodą, juridinį adresą, pristatymo adresą, kontaktinius duomenis, pvz., telefono numerį arba elektroninio pašto adresą), banko pavadinimą, banko sąskaitos numerį.

4.3. Pirkėjams, kurie įsiregistruoti nenori, siūloma įforminti Pirkinį, pateikiant Pardavėjui tik Informaciją apie pristatymą.

4.4. Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad visi Pirkėjo pateikti duomenys būtų tikri ir išsamūs. Jei Įregistruoto kliento duomenys pasikeičia, Pirkėjas privalo juos atnaujinti, prieš pateikdamas Užsakymą.

4.5. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už nuostolius, kuriuos Pirkėjas ar tretieji asmenys patiria tuo atveju, jei Pirkėjas pateikė klaidingus arba neišsamius duomenis.

4.6. Registruodamasis arba užsisakydamas Prekę, Pirkėjas turi įsitikinti, kad Pirkėjo nurodytas elektroninio pašto adresas yra prieinamas jam pačiam, ir kad Pirkėjas gali gauti šiuo adresu išsiųstus elektroninius laiškus. Įkėlęs Užsakymą, Pirkėjas privalo tikrinti Pardavėjui nurodytą elektroninio pašto adresą bent vieną kartą per dieną.

4.7. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei jis Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiuntė patvirtinimą ir (arba) Išankstinę sąskaitą faktūrą, bet Pirkėjas jo (jos) negavo.

4.8. Įregistruotas klientas turi teisę bet kada nekliudomas pakeisti ar papildyti savo duomenis arba panaikinti savo registraciją Internetinėje parduotuvėje be papildomo susitarimo.

4.9. Registruodamasis Internetinėje parduotuvėje, Įregistruotas klientas susikuria individualų vartotojo vardą ir slaptažodį (duomenis prieigai gauti), kurie būtini Užsakymams teikti. Įregistruotas klientas įsipareigoja neatskleisti prieigos duomenų Tretiesiems asmenims. Įregistruotas klientas atsako už prieigos duomenų saugojimą, taip pat už visus Internetinėje parduotuvėje atliekamus veiksmus, kuriems naudojami prieigos duomenys. Bet kurį asmenį, kuris prisijungia prie Internetinės parduotuvės ir pateikia užsakymą naudodamas Įregistruoto kliento prieigos duomenis, Pardavėjas laiko Įregistruotu klientu.

4.10. Tuo atveju, jei Įregistruotas klientas praranda arba pamiršta savo prieigos prie Internetinės parduotuvės duomenis, Įregistruotas klientas siunčia Pardavėjui paklausimą dėl naujo slaptažodžio gavimo, naudodamasis Internetinės parduotuvės siūlomomis galimybėmis, arba siunčia paklausimą elektroniniu paštu: [email protected].

 1. Asmens duomenų tvarkymas

5.1. Pirkėjui lankantis Internetinėje parduotuvėje ir ja naudojantis, Pardavėjas gali gauti informacijos, kurioje yra asmens duomenų:

5.1.1. gaudamas asmens duomenis tiesiogiai (pavyzdžiui, kai Klientas užpildo Registracijos formą arba įformina Užsakymą);

5.1.2. gaudamas informaciją netiesiogiai (pavyzdžiui, naudodamasis identifikaciniais failais ir kitomis techninėmis priemonėmis, skirtomis Internetinės parduotuvės lankymui kontroliuoti).

5.2. Pardavėjas tvarko Pirkėjų (vartotojų) asmens duomenis, laikydamasis Įstatymo dėl fizinių asmenų asmens duomenų apsaugos nuostatų ir kitų Latvijos Respublikos bei Lietuvos Republikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjų asmens duomenis, Pardavėjas naudojasi organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, užtikrinančiomis asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, pakeitimo, taip pat nuo bet kurio kito neteisėto apdorojimo.

5.3. Užsisakydamas Prekių Internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka ir leidžia Pardavėjui registruoti, įvesti, saugoti, sisteminti, naudoti ir bet kuriuo kitu būdu apdoroti Pirkėjo asmens duomenis, taip pat duomenis, kuriuos Pirkėjas ateityje pateiks Pardavėjui – tokį duomenų kiekį, kuris yra būtinas šiais tikslais:

5.4. duomenų tvarkymui, kurį nulemia Pirkėjo pateikiami Užsakymai, sutartyje nustatyti įsipareigojimai, tai, ar būtina duomenis apdoroti sudarant atitinkamą sutartį (sandorį); duomenys yra būtini Pirkėjams identifikuoti ir apskaityti;

5.4.1. duomenys yra būtini komerciniams pranešimams siųsti (tik pagal individualų susitarimą, kai Pirkėjas nurodo, kad nori gauti tokius pranešimus);

5.4.2. duomenys yra būtini užtikrinant kitų įsipareigojimų, kylančių iš sutartyje numatytų įsipareigojimų arba iš atitinkamai sudarytų sutarčių (sandorių), vykdymą.

5.5. Pardavėjas užtikrina Pirkėjų asmens duomenų apsaugą ir saugumą bei jų neatskleidimą tretiesiems asmenims tiek, kiek tai numatyta Įstatymo dėl fizinių asmenų asmens duomenų apsaugos reikalavimuose ir kituose Latvijos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, išskyrus Pardavėjo partnerius, kurie pristato Internetinėje parduotuvėje įsigytas Prekes, finansuoja prekes ir teikia paslaugas – tiek, kiek asmens duomenys yra būtini sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti.

5.6. Pirkėjas turi teisę pareikalauti, kad jo asmens duomenyse būtų atlikti papildymai ar taisymai, arba kad jų tvarkymas būtų nutrauktas, arba kad jie būtų panaikinti, jei asmens duomenys yra neišsamūs, pasenę, melagingi, arba jei jie nebėra būtini rinkimo tikslais. Todėl Pirkėjas gali savarankiškai pakeisti ar ištrinti į jo vartotojo paskyrą įvestus duomenis arba informuoti Pardavėją šiuo elektroninio pašto adresu: [email protected].

5.7. Nusiuntęs pagrįstą rašytinį paklausimą, Pirkėjas turi teisę gauti tokią informaciją:

5.7.1. kokia informacija apie Pirkėją buvo gauta, duomenų gavimo šaltinis, kada buvo pakeista duomenyse esanti informacija (jei tai neprieštarauja norminiams aktams);

5.7.2. kokiais tikslais buvo apdorojami asmens duomenys, informacija apie asmens duomenų gavėjus;

5.7.3. informacija apie tai, ar duomenys buvo apdorojami automatiniu režimu.

5.8. Pirkėjų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei norminiuose aktuose nustatytą laikotarpį. Pirkėjas gali bet kada pateikti prašymą panaikinti jo duomenis.

 1. Identifikaciniai failai (Slapukai)

6.1. Be pačių Internetinės parduotuvės Klientų pateiktų duomenų, apie Klientus dar renkama informacija, kuri yra Internetinės parduotuvės prieigos failuose (IP adresas, interneto paslaugų teikėjas, apsilankymo laikas, apžiūrėti parduotuvės skyriai ir prekės).

6.2. Besilankant Internetinėje parduotuvėje, naudojami identifikaciniai failai („slapukai“), kurie suteikia platesnes galimybes naudotis interneto svetaine ir Internetine parduotuve. Identifikaciniai failai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė (pavyzdžiui, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome ar Safari) išsaugo interneto vartotojo kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba išmaniajame telefone. Taigi, interneto svetainės gali išsaugoti ir individualius interneto vartotojo nustatymus. Identifikaciniuose failuose paprastai yra ši informacija: interneto svetainės adresas; kiek laiko saugoma įrenginyje su unikaliu numeriu. Galima sakyti, kad slapukai – tai būdas, kuriuo interneto svetainė gauna informaciją, leidžiančią svetainei atpažinti vartotoją ir atitinkamai reaguoti.

6.3. Yra trys pagrindinės identifikacinių failų rūšys:

6.3.1. sesijos identifikaciniai failai – tai laikini failai, saugomi vartotojo kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba išmaniajame telefone iki sesijos pabaigos, iki išėjimo iš svetainės arba naršyklės uždarymo; jie naudojami teikiant paslaugas, kurioms būtina patikra kurioje nors konkrečioje interneto svetainėje;

6.3.2. nuolatiniai identifikaciniai failai – saugomi kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba išmaniajame telefone tokį laikotarpį, kuris nurodytas identifikacinio failo parametruose, arba iki tol, kol juos pašalins vartotojas; jie naudojami vartotojo nustatytoms parinktims įsiminti ir sąsajai suasmeninti;

6.3.2. trečiojo asmens identifikaciniai failai – skirti gauti informacijai apie tai, kaip naudojamasi interneto svetainėmis; jie taip pat leidžia pateikti vartotojams tam tikro turinio reklaminius skelbimus, kurie optimaliai atitinka konkrečių vartotojų interesus.

6.4. Pardavėjo dalykiniai partneriai, t. y. tretieji asmenys, gali naudotis identifikaciniais failais, siekdami įvertinti reklamos Internetinėje parduotuvėje veiksmingumą ir suasmeninti reklaminių skelbimų turinį. Informacijoje, kurią gali rinkti tretieji asmenys, t. y. reklamos paslaugų teikėjai, gali būti tokių duomenų, kaip geografinė buvimo vieta arba kontaktinė informacija, pvz., elektroninio pašto adresas. Lankydamasis Internetinėje parduotuvėje, Klientas sutinka, kad jo kompiuteryje esantys slapukai būtų analizuojami ir kad jam būtų teikiami suasmeninti pasiūlymai.

6.5. Informacija, susijusi su identifikaciniais failais, nenaudojama vartotojo (Pirkėjo) asmens tapatybei nustatyti. Identifikaciniai failai naudojami šiais tikslais:

6.5.1. siekiant pritaikyti Internetinę parduotuvę prie Klientų pageidavimų;

6.5.2. siekiant optimizuoti naudojimąsi Internetine parduotuve;

6.5.3. reklamai ir rinkodarai optimizuoti, remiantis tam tikrais vartotoją dominančiais prioritetais;

6.5.4. Internetinės parduotuvės lankytojų skaičiaus statistikai kaupti.

6.6. Internetinės parduotuvės tinklalapio veiklai nėra būtina aktyvinti identifikacinius failus, bet identifikaciniai failai suteikia platesnių galimybių naudotis Internetine parduotuve. Internetinėje parduotuvėje galima ir nenaudoti identifikacinių failų, jei pakeičiami naršyklės nustatymai, arba galima identifikacinius failus ištrinti; tačiau, lankantis Internetinėje parduotuvėje, atskirais atvejais kai kurios funkcijos gali būti ribojamos.

 1. Prekių kainos

7.1. Visos Internetinės parduotuvės Prekių kainos nurodomos eurais, įskaitant PVM. Prekės pristatymo Pirkėjui kaina nėra įtraukta į Prekės kainą.

7.2. Pardavėjas turi teisę keisti Internetinės parduotuvės Prekių kainas, prieš tai neįspėjęs. Jei Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje pasikeičia, Pirkėjui Prekės parduodamos tomis kainomis, kurios Internetinėje parduotuvėje galiojo Užsakymo pateikimo metu.

 1. Užsakymų teikimas

8.1. Norėdamas užsisakyti Prekę, Pirkėjas išsirenka Prekę Internetinės parduotuvės kataloge ir, jei šalia Prekės yra žyma „Prekė yra sandėlyje“, paspaudžia mygtuką „Įdėti į krepšelį“ – taip pasirinkta Prekė įdedama į „pirkinių krepšelį“.

8.2. Jei Klientas nori įsigyti ir daugiau Prekių, jis gali paspausti mygtuką „Tęsti pirkimą“ ir toliau rinktis Prekes.

8.3. Išsirinkęs visas Prekes, kurias nori įsigyti, Klientas pereina į Internetinės parduotuvės skiltį „Krepšelis“, kurioje rodomas visų Kliento pasirinktų Prekių sąrašas.

8.4. Internetinės parduotuvės skiltyje „Krepšelis“ galima nurodyti reikiamą Prekių kiekį ar skaičių, suskaičiuoti kainą, pašalinti iš Krepšelio visus pirkinius, pašalinti iš Krepšelio pavienes Prekes, grįžti atgal į Internetinės parduotuvės katalogą arba pateikti Užsakymą („Pirkti“).

8.5. Jei Klientas nusprendžia pateikti Užsakymą („pirkti“ Prekę), jam pasiūloma įeiti į sistemą jau kaip Įregistruotam klientui, naudojantis prieigos duomenimis, arba įforminti Užsakymą nesiregistruojant (pateikti tik pristatymui būtiną informaciją).

8.6. Kad Klientas galėtų iki galo atlikti Užsakymą, jo paprašoma nurodyti norimą atsiskaitymo tvarką, pristatymo būdą ir laiką, taip pat pateikti kitą informaciją, būtiną Užsakymui įvykdyti (pavyzdžiui, jei Prekę gaus ne pats Pirkėjas, o Trečiasis asmuo, Pirkėjas identifikuoja Prekės gavėją, nurodydamas šio asmens vardą, pavardę, telefono numerį ir (arba) adresą).

8.7. Klientui registruojantis pirmą kartą, jam pasiūloma galimybė užsiprenumeruoti naujienlaiškį (komercinius pranešimus), kuris bus siunčiamas į elektroninį paštą.

8.8. Sėkmingai pateikus Užsakymą, Pirkėjui į elektroninį paštą atsiunčiamas Užsakymo gavimo patvirtinimas ir (arba) Išankstinė sąskaita faktūra. Jei bus būtina, prieš išsiųsdamas patvirtinimą ir (arba) išrašydamas Išankstinę sąskaitą faktūrą, Pardavėjo atstovas susisieks su Pirkėju telefonu – taip bus patvirtintas Užsakymo gavimas ir patikslintos Užsakymo detalės. Kadangi Prekių likučiai papildomi keliskart per savaitę, gali susidaryti ir tokia situacija, kai Užsakymo pateikimo momentu Pirkėjo pasirinktos Prekės nebus Pardavėjo sandėlyje arba jos kiekis bus nepakankamas. Jei Pirkėjo pasirinktos Prekės nebus arba esamo jos kiekio nepakaks, Pardavėjo atstovas telefonu praneš apie tai Pirkėjui ir pasiūlys pakeisti pasirinktą Prekę į kitą ekvivalenčią Prekę arba susitarti dėl kito Prekės pristatymo termino. Išsiaiškinus visas aplinkybes, Pirkėjui išsiunčiama Išankstinė sąskaita faktūra.

8.9. Išankstinėje sąskaitoje faktūroje pateikiama informacija, kurią būtina pateikti sąskaitose faktūrose pagal Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus, tai yra ši informacija: duomenys apie Prekę (pavadinimas, gaminio Nr.), kiekis (skaičius), Prekės vieneto kaina, pristatymo kaina (jei Pirkėjas pasirinko Prekės pristatymą, o ne jos gavimą Pardavėjo biure), bendra kaina, pridėtinės vertės mokesčio suma, visa mokėjimo suma, Pirkėjo rekvizitai ir Pardavėjo rekvizitai, įskaitant informaciją apie Pardavėjo banko sąskaitas, į kurias galima pervesti mokėjimą už pirkinį.

8.10. Jei Pirkėjas elektroniniu paštu negavo patvirtinimo ir (arba) Išankstinės sąskaitos faktūros ir jei Pardavėjo atstovas nepaskambino Pirkėjui dėl Užsakymo per vieną darbo dieną (jei Užsakymas buvo pateiktas darbo dieną po 16.00 val. arba nedarbo dieną – tuomet kitą darbo dieną), tokiu atveju Pirkėjui siūloma iš naujo pateikti Užsakymą arba susisiekti su Pardavėju el. paštu [email protected] ar telefonu (+371) 67420420.

8.11. Užsakymą taip pat galima pateikti skambinant telefonu (+371) 67420420 Pardavėjo darbo metu – darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.00 val. – ir nurodant reikiamų Prekių pavadinimus. Norint pateikti Užsakymą telefonu, būtina nurodyti Kliento vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šios Nuotolinės sutarties nuostatos taikomos ir telefonu atliktiems Užsakymams bei tokiu būdu įsigytiems pirkiniams, kiek tai įmanoma.

 

 1. Mokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes išankstiniu mokėjimu banko pavedimu, apmokėdamas jam Pardavėjo elektroniniu būdu atsiųstą Išankstinę sąskaitą faktūrą, banko kortele, per internetinę bankininkystę, taip pat grynaisiais pinigais, t. y. gaudamas Prekę Pardavėjo prekybos vietoje arba iš kurjerio, arba mokėjimo kortele prekybos vietoje.

9.2. Pirkėjas privalo apmokėti Išankstinę sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Išankstinės sąskaitos faktūros gavimo. Apmokant Išankstinę sąskaitą faktūrą, būtina nurodyti Užsakymo arba Išankstinės sąskaitos faktūros numerį, kuris nurodytas Išankstinėje sąskaitoje faktūroje.

9.3. Siekiant užtikrinti, kad Užsakymas būtų įvykdytas laiku, Pirkėjui siūloma informuoti Pardavėją, jei mokėjimą už Prekę perveda Trečiasis asmuo, t. y. jei mokėjimas nepervedamas iš Pirkėjo banko sąskaitos ar kito valstybinio banko; tokiu atveju mokėjimo pavedimą reikia nusiųsti Pardavėjui el paštu: [email protected].

 1. Prekės pristatymas ir perdavimas

10.1. Prekę galima nemokamai atsiimti Pardavėjo biure:

10.4. Jei Pirkėjas teikdamas Užsakymą nurodė pageidavimą, kad Prekė būtų pristatyta Pirkėjo nurodytu adresu, tuomet Prekė pristatoma Pirkėjo nurodytu adresu, prieš tai su Pirkėju suderinus pristatymo laiką telefonu.

10.5. Gaudamas Prekę, Pirkėjas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir, jei reikia, įgaliojimą. Pardavėjas turi teisę neišduoti Prekių asmenims, kurie negali pateikti čia nurodytų dokumentų.

10.6. Pirkėjas sumoka už Prekės pristatymą:

Pristatymo Vilniaus miesto ribose kaina:
Užsakymai iki 74,99 Eur 5 Eur
Užsakymai, viršijantys 75,00 Eur pristatymas nemokamas
Pristatymas Lietuvoje, už Vilniaus ribų:
Užsakymai iki 74,99 Eur 6,99 Eur
Užsakymai, viršijantys 75,00 Eur pristatymas nemokamas

10.7. Jei pristatyti Prekės neįmanoma dėl Pirkėjo kaltės arba dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo (pavyzdžiui, jei Pirkėjas nurodė klaidingą pristatymo adresą, jei Pirkėjo ar jo įgalioto asmens nerandama nurodytu adresu, jei nurodytu laiku neįmanoma susisiekti su Pirkėju, jei nurodytu adresu nėra galimybės privažiuoti ir t.t.), Prekė nebus pristatoma dar kartą (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už kartotinį Prekės pristatymą), o pinigai už Prekę per 30 (trisdešimt) dienų bus grąžinti į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Pristatymo kaina negrąžinama.

10.8. Jei Prekės pristatymas vėluoja dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, Pardavėjas nedelsdamas susisiekia su Pirkėju ir susitaria dėl kito pristatymo laiko.

10.9. Pristatant Prekę Pirkėjui, kartu su Preke jam išduodamas sąskaitos faktūros (važtaraščio) originalas. Gaudamas Prekę, Pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo pristatymo dokumente ir, jei aptinka neatitikimų ar apgadinimų, įrašo pastabas apie pakuotę ir (arba) Prekę.

10.10. Pristačius Prekę, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę ir nustatyti, ar ji atitinka Užsakymą.

10.11. Jei Pirkėjas aptinka, kad pristatytos Prekės pakuotė pažeista (įplėšta pakuotės etiketė, pakuotė apgadinta, arba yra kitoks išorinis pažeidimas) – jis būtinai turi tai nurodyti pristatymo dokumente (Pardavėjui skirtoje kopijoje). Priešingu atveju laikoma, kad siunta buvo pristatyta tinkamai ir be pažeidimų.

10.12. Jei Pirkėjas, jau gavęs Prekę, aptinka, kad siuntoje nėra reikiamo Prekės kiekio arba kad pristatyta Prekė neatitinka Užsakymo, ir kad tai nenurodyta pristatymo dokumente, tokiu atveju Pirkėjas turi nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui – nusiųsti atitinkamą pranešimą el. paštu [email protected].

 1. Atsisakymo teisė (vartotojų). Prekių keitimas ir grąžinimas

11.1. Jei, vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Pirkėjas yra vartotojas (fizinis asmuo, kuris pareiškia norą įsigyti, įsigyja arba galėtų įsigyti ar naudoti prekę tokiu tikslu, kuris nėra susijęs su jo ekonomine ar profesine veikla), tuomet Pirkėjas gali pasinaudoti atsisakymo teise ir vienašališkai atsisakyti Nuotolinės sutarties (prekių pirkimo Internetinėje parduotuvėje) per 14 kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo.

11.2. Pirkėjas negali naudotis atsisakymo teise, jei jam buvo pristatyta Prekė, kuri gaminama pagal vartotojo nurodymus, taip pat kitais norminiuose aktuose numatytais atvejais.

11.3. Norėdamas įgyvendinti atsisakymo teisę, Pirkėjas turi užpildyti Atsisakymo formą, pridėtą prie pristatymo dokumento (ją galima rasti ir čia), t. y. nurodyti joje visus būtinus duomenis, tada ją pasirašyti ir išsiųsti Pardavėjui.

11.4. Per 7 (septynias)

11.5. Pardavėjas grąžina Prekių, kurias Pirkėjas atidavė naudodamasis atsisakymo teise, kainą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekių gavimo: pirkinio kainą ir pristatymo išlaidų sumą jis perveda į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą. Jei Pirkėjas atsiskaitė už Prekes grynaisiais pinigais, Pardavėjas grąžina Pirkėjui pirkinio kainą ir pristatymo išlaidų sumą grynaisiais pinigais – jei Pirkėjas Atsisakymo formoje nenurodė, kad pirkinio kainą galima grąžinti pervedant į sąskaitą.

11.6. Pirkėjas yra atsakingas už Prekės kokybės išsaugojimą ir saugumą visą laikotarpį, kol jis įgyvendina atsisakymo teisę. Pirkėjas atsako už bet kokį Prekės vertės sumažėjimą, jei Prekė buvo naudojama tokiu būdu, kuris nesuderinamas su sąžiningumo principu, įskaitant atvejį, kai Prekė naudojama kitais tikslais, o ne siekiant nustatyti jos charakteristikas ar galiojimą.

11.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekę ir nuginčyti Pirkėjo teisę naudotis atsisakymo teise, taip pat negrąžinti už Prekę sumokėtų pinigų tais atvejais, kurie yra numatyti Ministrų kabineto 2014 m. gegužės 20 d. Taisyklių punkte Nr. 255 22, įskaitant šiuos: (ar jūs turite panašų įstatymą?)

11.7.1. jei Prekė yra nudėvėta ir (arba) apgadinta;

11.7.2. jei Prekės komplekte trūksta dalių arba ji yra ne originalioje pakuotėje, arba jei jos pakuotė iš esmės apgadinta (išskyrus atvejus, kai vartotojas negali atidaryti pakuotės, jos neapgadindamas) – taip siekiant apsaugoti Prekę nuo apgadinimų ar nudėvėjimo.

11.8. Prekės turi būti neapgadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuplėštos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir t.t.) ir nenaudotos. Prekę būtina grąžinti jos originalioje pakuotėje, o komplektavimas turi būti toks pat, kaip gavimo momentu; privalu grąžinti Prekės pirkimo dokumentą, garantijos kortelę arba taloną (jei jis buvo išduotas), naudojimosi instrukcijas ir kitus komplektui priklausančius daiktus.

 1. Prekės kokybės garantija ir tinkamumo terminas

12.1. Visų Prekių charakteristika ir tinkamumo naudoti terminas nurodomi Prekės aprašyme, kuris Internetinėje parduotuvėje pateikiamas prie kiekvienos Prekės.

12.2. Prekių iliustracijos yra informacinio pobūdžio. Internetinėje parduotuvėje pateikiamos Prekių iliustracijos gali skirtis nuo realių Prekių savo matmenimis, spalva, forma ir kitais parametrais.

12.3. Nuotraukoje matomo gaminio spalva gali skirtis nuo faktinės Prekės spalvos, nes spalvų perteikimą gali iškreipti jūsų monitorius, fotografijos įrangos nustatymai ir kiti veiksniai.

 

 1. Prekė, neatitinkanti Sutarties nuostatų

13.1. Pareiškimą apie Sutarties sąlygų neatitinkančią Prekę, taip pat pačią netinkamą Prekę Pirkėjas (vartotojas) perduoda Pardavėjui laisva forma – nurodydamas savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis, taip pat pateikdamas aprašymą, dėl ko konkrečiai Prekė neatitinka sąlygų, bei pridėdamas sandorį patvirtinančių dokumentų kopijas, taip pat kitus dokumentus, pagrindžiančius Pareiškimą (jei yra galimybė). Tokį Pareiškimą Pirkėjas (vartotojas) asmeniškai pateikia Pardavėjui juridiniu adresu: “Mālkalni”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, Latvija (darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.00 val.) arba išsiunčia elektroniniu paštu: [email protected]. Pareiškimas bus išnagrinėtas Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatyta tvarka ir per jame nustatytą terminą.

13.2. Jei grąžinama arba keičiama kokybiška ir Pirkėjo Užsakymą atitinkanti Prekė, pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas.

 1. Abipusis Informavimas

14.1. Siųsdamas visus pranešimus Pirkėjui ir kitais klausimais su juo susisiekdamas, Pardavėjas naudojasi elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu, kuriuos Pirkėjas yra nurodęs registracijos formoje ar pristatymo informacijoje.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia tomis ryšio priemonėmis ir adresais, kurie nurodyti Internetinės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.