Konfidencialumo politika

1. Tikslas

Konfidencialumo politikos tikslas – suteikti fiziniam asmeniui, t. y. duomenų subjektui, informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtį, apsaugą, tvarkymo laikotarpius, taip pat apie duomenų subjekto teises, turimas duomenų gavimo metu ir subjekto asmens duomenų tvarkymo metu.

Šioje konfidencialumo politikoje, toliau vadinamoje „Politika“, pateikiamas apibendrintas aprašymas, kokia tvarka SIA „Multipack“ (UAB „Multipack“), toliau vadinama „Bendrove“, vykdo asmens duomenų tvarkymą, kaip Tvarkytojas.

Suteikdamas savo asmens duomenis Tvarkytojui, Asmuo suvokia ir sutinka su tuo, kad Tvarkytojas tvarkys Asmens duomenis, remdamasis konfidencialumo politika ir Latvijos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais bei atitinkamais Europos Sąjungos teisės aktais.

 

2. Asmens duomenų tvarkytojas ir jo kontaktiniai duomenys

Tvarkytojas – SIA „Multipack“ (UAB „Multipack“), įmonės registracijos Nr. 40003216217, juridinis adresas: „Mālkalni”, Vētras, Marupės savivaldybė, LV-2167, Latvija, tel. 67420420, el. paštas: [email protected].

Bendrovės kontaktiniai duomenys, skirti kreiptis asmens duomenų tvarkymo klausimais: SIA „Multipack“ (UAB „Multipack“), juridinis adresas: „Mālkalni”, Vētras, Marupės savivaldybė, LV-2167, Latvija, tel. 67420420, el. paštas: [email protected], pažymint: „Duomenų apsaugos specialistui“. Be to, Bendrovės kontaktinė informacija pateikta ir svetainėje: www.multipack.lv/kontakti.

Partneris gali susisiekti su Bendrove šiais klausimais: asmens duomenų tvarkymo, sutikimo atšaukimo, paklausimų, naudojimosi duomenų subjekto teisėmis ir skundų dėl asmens duomenų naudojimo.

 

3. Dokumento taikymo sritis

Konfidencialumo politika taikoma siekiant užtikrinti konfidencialumą ir toliau išvardytų asmenų duomenų apsaugą:

 • fizinių asmenų, t. y. Bendrovės klientų, tiekėjų arba partnerių atstovų – tiek potencialių, tiek ir buvusių bei esamų, kurių Asmens duomenis tvarko Bendrovė;
 • Bendrovės biuro bei kitų patalpų, įskaitant ir tas, kuriose vykdomas stebėjimas vaizdo kameromis, lankytojų;
 • Bendrovės interneto svetainės lankytojų.

 

Partneris – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, jo atstovai ir darbuotojai, kurie naudojasi, naudojosi arba pareiškė norą naudotis kuriomis nors Bendrovės tiekiamomis (teikiamomis) prekėmis ir (arba) paslaugomis ar yra kaip nors kitaip su jomis susiję, arba kurie tiekia (teikia) arba planuoja tiekti (teikti) prekes ir (arba) paslaugas Bendrovei ar yra kaip nors kitaip su ja susiję.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri yra arba gali būti susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu (duomenų subjektu); identifikuojamas fizinis asmuo – tai asmuo, kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti, ypač remiantis identifikatoriumi; tokie duomenys yra, pavyzdžiui, asmens vardas, pavardė, asmens kodas (identifikacinis numeris), buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius, taip pat vienas ar keli šiam fiziniam asmeniui būdingi fizinės, fiziologinės, genetinės, dvasinės, ekonominės, kultūrinės arba socialinės tapatybės veiksniai.

Politika taikoma duomenų tvarkymui, nepriklausomai nuo to, kuria forma ir (arba) kurioje aplinkoje Partneris suteikia asmens duomenis (popieriniu formatu, elektroniniu būdu ar telefonu) ir kokiose įmonės sistemose arba popieriniuose dokumentuose jie tvarkomi.

Bendrovė rūpinasi Partnerių konfidencialumu ir asmens duomenų apsauga, atsižvelgia į Partnerių teisę į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, remiantis taikomais norminiais aktais – Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau vadinamu „Reglamentu“), taip pat kitais taikomais teisės aktais, susijusiais su konfidencialumu bei duomenų tvarkymu.

Dėl duomenų tvarkymo specifinių būdų (pavyzdžiui, slapukų apdorojimo), jų aplinkos ar tikslų gali būti nustatomos papildomos, specifinės taisyklės; apie tai Partneriui bus pranešta tada, kai jis Bendrovei pateiks atitinkamus duomenis.

Tvarkydama asmens duomenis, Bendrovė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą ir imasi atitinkamų techninių bei organizacinių priemonių, kad apsaugotų asmens duomenis nuo nesankcionuotos prieigos, neteisėto apdorojimo ar atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo.

Ši Politika susijusi su kiekvienu fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Asmens duomenims tvarkyti Bendrovė gali pasitelkti asmens duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių, kad tvarkytojai tvarkytų duomenis pagal Bendrovės nurodymus bei taikomus norminius teisės aktus, ir reikalauja taikyti būtinas saugos priemones.

Bendrovė turi teisę atlikti Politikos pakeitimus; tuomet atnaujinta versija Partneriams paskelbiama Bendrovės svetainėje www.multipack.lv.

4. Asmens duomenų kategorijos

 

 • Identifikaciniai duomenys, pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data (ne nuolatiniams gyventojams);
 • kontaktiniai duomenys, pvz., adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;
 • informacija apie atsiskaitomąsias sąskaitas;
 • duomenys, susiję su paslaugomis, pvz., sutarčių vykdymas arba nevykdymas, sudaryti sandoriai, sudarytos sutartys ir galios netekusios sutartys, pateikti pareiškimai, prašymai ir skundai;
 • duomenys apie komunikaciją, pvz., el. paštas, laiškas ar kitokia informacija, susijusi su Partnerio bendravimu su Bendrove;
 • duomenys, kuriuos Partneris pats pranešė Bendrovei;
 • vaizdo stebėjimo sistemos įrašai ir atvaizdai;
 • nuotraukos, pvz., iš įmonės renginių;
 • duomenys, kuriuos Partneriai perduoda Bendrovei, kad ši juos skelbtų reklamoje, skelbimuose ir pan.

 

 

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais tikslais:

а) Paslaugų teikimas ir prekių pardavimas:

 • Kliento ar kito Partnerio identifikavimas ir pasiūlymo parengimas, gavimas bei apdorojimas;
 • sutarties parengimas bei sudarymas, papildymas, kartotinis sudarymas ir nutraukimas;
 • Klientų aptarnavimas;
 • prekių pristatymas ir paslaugų teikimas (sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas);
 • Klientų informavimas apie Bendrovės produktus ir paslaugas;
 • paslaugų teikimo užtikrinimas arba palaikymas;
 • su garantija susijusių įsipareigojimų vykdymas;
 • naujų produktų kūrimas ir su jais susijusių pasiūlymų teikimas;
 • produkcijos ir paslaugų tobulinimas, naujų prekių ir paslaugų plėtojimas;
 • rinkodaros tikslai, t. y. produkcijos ir Bendrovės reklama, produkcijos platinimas, arba komerciniai tikslai;
 • prieštaravimų nagrinėjimas ir sprendimas;
 • Klientų poreikių patenkinimo lygio vertinimas, Klientų išsaugojimas, lojalumo stiprinimas;
 • rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimas;
 • mokėjimų ir atsiskaitymų administravimas;
 • kreditingumo vertinimas, kreditų kontrolė;
 • skolų grąžinimas ir išieškojimas;
 • interneto svetainės veiklos palaikymas ir tobulinimas;
 • naudojimosi paslaugomis skatinimas;
 • Klientų skundų nagrinėjimas ir palaikymo užtikrinimas.

 

 1. b) Verslo planavimas ir analizavimas:
 • statistika, apskaita ir verslo analizė;
 • planavimas ir apskaita;
 • veiksmingumo matavimas;
 • duomenų kokybės užtikrinimas;
 • rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimas;
 • ataskaitų rengimas;
 • Klientų apklausų rengimas;
 • rizikos valdymo priemonės.
 1. c) Informacijos teikimas valstybinėms įstaigoms ir operatyvūs veiksmai dėl subjektų – išoriniuose norminiuose aktuose nustatytais atvejais ir juose numatyta apimtimi.
 2. d) Kiti specifiniai tikslai, apie kuriuos Klientui ar kitam Partneriui pranešama tada, kai jis pateikia Bendrovei atitinkamus duomenis.

6. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindimas

Teisiniai aspektai, kuriais remdamasi Bendrovė tvarko Partnerio asmens duomenis:

 • teisėti interesai: realizuoti teisėtiems Bendrovės interesams, kurie kyla iš Bendrovės ir Partnerio abipusių įsipareigojimų, iš sudarytos sutarties arba įstatymo;
 • sutarties sudarymas ir vykdymas: sutarčiai sudaryti ir jos vykdymui užtikrinti;
 • norminių aktų vykdymas: kad Bendrovė vykdytų įsipareigojimus, kylančius iš išorinių norminių aktų;
 • remiamasi Partnerio, t. y. duomenų subjekto, sutikimu.

 

Teisėti Bendrovės interesai yra:

 • komercinės veiklos vykdymas;
 • Partnerio tapatybės tikrinimas, prieš sudarant sutartį ar bendradarbiavimo metu – telefonu, elektroniniu būdu arba asmeniškai;
 • sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas;
 • nepagrįstos finansinės rizikos ir kitokios rizikos, atsirandančios komercinei veiklai, šalinimas;
 • Partnerių pasiūlymų ir Klientų paraiškų dėl produkcijos arba paslaugų pardavimo ir pirkimo, kitų pareiškimų bei pastabų dėl jų, įskaitant elektroniniu būdu (el. paštu) gautus pareiškimus, išsaugojimas;
 • savos produkcijos reklamavimas, siunčiant komercinius pranešimus;
 • kitų pranešimų apie sutarties vykdymo bei reikšmingų įvykių, susijusių su sutarties vykdymu, eigą siuntimas, taip pat Klientų apklausų apie Bendrovės produktus ir  aptarnavimo kokybę rengimas;
 • informavimas apie paslaugų teikimo tvarkos, terminų ir kainos pakeitimus;
 • Klientų informavimas apie verslo šakos naujoves;
 • sukčiavimo prevencija;
 • siekis užtikrinti veiksmingus Bendrovės valdymo procesus, tarp jų ir Bendrovės produkcijos pardavimą, paslaugų teikimą, pristatymo efektyvumą, tiekimo organizavimą;
 • produkcijos ir paslaugų kokybės užtikrinimas bei gerinimas;
 • produkcijos pristatymo užtikrinimas;
 • Partnerių informavimas apie laiku neatliktus mokėjimus arba prekių pristatymus;
 • komercinių pranešimų siuntimas ir naudojimasis kitomis ryšio formomis;
 • Klientų lojalumo programos ir renginių organizavimas;
 • bendravimas su potencialiais Klientais;
 • Bendrovės interneto svetainės veiklos analizė, patobulinimų kūrimas ir diegimas, naudojant slapukus;
 • kreipimasis į valstybines bei vykdomąsias institucijas ir teismus, siekiant apginti savo teisėtus interesus.

7. Asmens duomenų tvarkymas ir duomenų apsauga

Bendrovė tvarko Partnerio duomenis, pasitelkdama šiuolaikinių technologijų galimybes ir atsižvelgdama į konfidencialumui iškylančią riziką bei Bendrovei protingumo ribose prieinamus išteklius – organizacinius, finansinius ir techninius. Bendrovė užtikrina, savarankiškai tikrina ir gerina saugumo priemones, skirtas Partnerio asmens duomenims apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos, atsitiktinio praradimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Siekdama užtikrinti kokybišką ir operatyvų sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, Bendrovė įgalioja kitas įmones, savo partnerius, suteikti produkcijos ir medžiagų pristatymo paslaugas. Jei partneriai, vykdydami tokius pavedimus, tvarko Bendrovės turimus Partnerio asmens duomenis, šie partneriai laikomi Bendrovės duomenų tvarkymo operatoriais (tvarkytojais). Kad būtų atliekami tokie veiksmai, Bendrovė turi teisę perduoti partneriams reikiamus Partnerio asmens duomenis – tą jų kiekį, kuris yra būtinas tokiems veiksmams atlikti.

Bendrovė kruopščiai tikrina visus partnerius, t. y. paslaugų teikėjus (asmens duomenų tvarkytojus), kurie Bendrovės vardu ir jos pavedimu tvarko Partnerio asmens duomenis, taip pat įvertina, ar partneriai (asmens duomenų tvarkytojai) imasi tinkamų saugumo priemonių, kad Partnerio asmens duomenys būtų tvarkomi pagal Bendrovės pavedimą bei norminių aktų reikalavimus. Bendrovės partneriams draudžiama apdoroti Partnerio asmens duomenis savo reikmėms.

Bendrovė neprisiima atsakomybės už jokią nesankcionuotą prieigą prie asmens duomenų ir (arba) už asmens duomenų praradimą, jei tai nepriklauso nuo Bendrovės, pavyzdžiui, jei tai nutinka dėl Partnerio kaltės ir (arba) aplaidumo.

Bendrovė garantuoja Partnerio duomenų konfidencialumą ir saugumą, kai vykdomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, atsižvelgdama į protingumo ribose prieinamus organizacinius, finansinius bei techninius išteklius; ji užtikrina Asmens duomenų saugumą, apribodama prieigos prie Asmens duomenų teisę, pagal galimybes persiųsdama tik užšifruotus Asmens duomenis, rūpindamasi kompiuterių tinklo ir asmeninių įrenginių apsauga, duomenų atsarginių kopijų kūrimu bei kitomis apsaugos priemonėmis; ji taip pat užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo neteisėtos prieigos, naudojimosi ar atskleidimo.

8. Automatizuotas Asmens duomenų tvarkymas

 1. a) Tvarkytojas gali vykdyti automatizuotą asmens duomenų tvarkymą, įskaitant profiliavimą. Partneris turi teisę susisiekti su Tvarkytoju dėl automatizuoto sprendimo priėmimo ir paprašyti Tvarkytojo, kad sprendimo priėmime dalyvautų Tvarkytojo darbuotojas.
 2. b) Tvarkytojas gali taikyti automatizuotą asmens duomenų tvarkymą, įskaitant profiliavimą, reklamos tikslais (žr. Politikos 13 punktą). Partneris turi teisę paprieštarauti tokiam profiliavimui, pateikdamas Tvarkytojui rašytinį pareiškimą.

 

9. Asmens duomenų gavėjų kategorijos

Bendrovė neatskleidžia tretiesiems asmenims Partnerio asmens duomenų ar kitos informacijos, gautos paslaugos teikimo metu arba sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei būtina perduoti duomenis atitinkamai trečiajai šaliai pagal įslaptintą sutartį, kad būtų vykdoma funkcija, būtina sutarčiai įvykdyti arba deleguota pagal įstatymą (pavyzdžiui, siekiant užtikrinti Bendrovės produkcijos pristatymą Klientams);
 • kai laiškai Klientams siunčiami paštu;
 • remiantis Partnerio sutikimu (žr. Politikos 12 punktą);
 • kai duomenys perduodami kitiems asmenims, nustatytiems norminių aktų, remiantis jų pagrįstu paklausimu, kurio pateikimo tvarka ir apimtis atitinka išorinių norminių aktų nuostatas;
 • kitais norminiuose aktuose numatytais atvejais, siekiant apsaugoti teisėtus Bendrovės interesus, pavyzdžiui, jei kreipiamasi į teismą ar kitas valstybines institucijas, prieš asmenį, kuris pažeidė teisėtus Bendrovės interesus.

10. Prieiga prie Asmens duomenų, suteikiama trečiųjų šalių subjektams

Atskirais atvejais, laikantis norminių aktų reikalavimų, prieigą prie Bendrovės turimų asmens duomenų gali gauti Partneriai iš trečiųjų šalių (t. y. iš ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių) (remiantis Reglamentu – persiuntimas į trečiąsias šalis).

Šiais atvejais Bendrovė užtikrina norminių aktų nustatytas procedūras tokiu tvarkymo ir apsaugos lygiu, kuris yra lygiavertis Reglamente nustatytam lygiui.

11. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Bendrovė saugo ir tvarko Partnerio asmens duomenis, kol yra bent vienas iš šių kriterijų:

 • kol galioja su Partneriu sudaryta sutartis;
 • kol išorinių norminių aktų nustatyta tvarka Bendrovė arba Partneris gali realizuoti savo teisėtus interesus (pavyzdžiui, pareikšti prieštaravimus arba pateikti ieškinį teisme);
 • kol kuri nors šalis turi teisiškai galiojantį įsipareigojimą saugoti duomenis;
 • kol galioja Partnerio sutikimas dėl esamų asmens duomenų tvarkymo, jei nėra kito įstatymų numatyto pagrindo duomenims tvarkyti.

Pasibaigus čia išvardytoms aplinkybėms, Partnerio asmens duomenys ištrinami.

12. Prieiga prie asmens duomenų ir kitos Partnerio teisės

Partneris turi teisę gauti norminių aktų nustatytą informaciją, susijusią su duomenų tvarkymu.

Be to, remdamasis norminiais aktais, Partneris turi teisę iš Bendrovės reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, taip pat reikalauti, kad Bendrovė juos papildytų, pataisytų ar ištrintų, kad apribotų su Partneriu susijusį tvarkymą, taip pat turi teisę prieštarauti tvarkymui (įskaitant asmens duomenų tvarkymą, vykdomą remiantis teisėtais Bendrovės interesais) bei teisę perkelti duomenis. Šios teisės įgyvendinamos, kadangi duomenų tvarkymas nepriklauso Bendrovės prievolėms, kylančioms iš galiojančių norminių aktų ir vykdomoms Bendrovės interesų labui.

Partneris gali pateikti prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo:

 • rašytinį – asmeniškai atvykęs Bendrovės juridiniu adresu ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • elektroniniu laišku – pasirašęs dokumentą saugiu elektroniniu parašu.

Gavusi Partnerio prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo, Bendrovė patikrina Partnerio tapatybę, įvertina prašymą ir jį įvykdo pagal norminius aktus.

Bendrovė nusiunčia Partneriui atsakymą paštu, nurodytu kontaktiniu adresu – registruotu laišku arba, jei yra galimybė, Partnerio nurodytu atsakymo gavimo būdu.

Bendrovė užtikrina reikalavimų dėl duomenų tvarkymo ir apsaugos vykdymą, remdamasi norminiais aktais, o tuo atveju, jei Partneris prieštarauja – imasi veiksmų prieštaravimams išspręsti. Tačiau, jei prieštaravimų išspręsti nepavyksta, Partneris turi teisę kreiptis į kontroliuojančią įstaigą – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 

13. Partnerio sutikimas dėl duomenų tvarkymo ir teisė atšaukti šį sutikimą

Bendrovėje yra priimta, kad Bendrovės Partneriai, t. y. klientai, tiekėjai, jų atstovai ir (arba) darbuotojai (tiek esami, tiek ir potencialūs ar buvę), pradėdami, tęsdami ar atnaujindami bendradarbiavimą arba komunikavimą su Bendrove apie galimą, esamą ar buvusį bendradarbiavimą, taip pat kitais klausimais, duoda nerašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Partneris turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir atsisakyti asmens duomenų tvarkymo. Jei Bendrovė negauna atsisakymo, ji laiko, jog fizinis asmuo sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.

Partneris gali atsisakyti duomenų tvarkymo, nurodydamas konkretų duomenų tvarkymo tikslą (žr. Politikos 4 punktą), tokia tvarka:

 • siųsdamas el. laišką Bendrovės elektroniniu paštu [email protected] ir (arba) prekybos atstovo, klientų aptarnavimo darbuotojo ar to Bendrovės darbuotojo, su kuriuo prieš tai buvo bendraujama, elektroniniu paštu;
 • asmeniškai, t. y. pateikdamas rašytinį prašymą Bendrovės juridiniu adresu: SIA „Multipack“ (UAB Multipack) “„Mālkalni”, Vētras, Marupės savivaldybė, LV-2167, Latvija.

Sutikimo atšaukimas neturi poveikio duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas tuo laikotarpiu, kai sutikimas galiojo.

Atšaukus sutikimą, negalima nutraukti duomenų tvarkymo, kuris buvo atliekamas pagal kitus teisės aktus.

Jei iš Partnerio gaunamas jo asmens duomenų tvarkymo atsisakymas, kuriame yra nurodytas (-i) toks (-ie) asmens duomenų tvarkymo tikslas (-ai), kuris (-ie) neleidžia toliau bendradarbiauti, remiantis teisėtais interesais, kad būtų sudaroma ir vykdoma sutartis ar vykdomi norminiai aktai, tokiu atveju Bendrovė turi teisę apriboti, pristabdyti arba nutraukti savo paslaugų teikimą ir nutraukti bendradarbiavimą.

 

 

14. Ryšiai su Partneriu ir komerciniai pranešimai

Bendrovė palaiko ryšius su Partneriu pagal Partnerio pateiktą kontaktinę informaciją (telefono numerį, el. pašto adresą, juridinį adresą, pašto adresą).

Dėl sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo Bendrovė susisiekia, remdamasi sudaryta sutartimi arba iš Partnerio gautu pareiškimu ar užsakymu.

Norėdama pateikti komercinius pranešimus – apie Bendrovės ir (arba) trečiųjų asmenų paslaugas, taip pat kitus pranešimus, nesusijusius su paslaugų teikimu pagal sutartį (pvz., dėl Klientų apklausų) – Bendrovė susisiekia pagal teisės aktų nuostatas arba remdamasi Partnerio sutikimu.

Išreikšdamas savo nuomonę apklausose arba palikdamas savo kontaktinius duomenis (el. paštą, telefoną), Partneris sutinka, kad Bendrovė gali su juo susisiekti pagal pateiktus kontaktinius duomenis dėl Partnerio pateikto įvertinimo.

Partnerio sutikimas dėl komercinių pranešimų gavimo galioja tol, kol nėra atšaukiamas (galiojimas baigiasi ir nutraukus paslaugų teikimo sutartį).

Bendrovės Partneris gali bet kada atsisakyti toliau gauti komercinius pranešimus kuriuo nors iš šių būdų (nurodydamas, kad atsisako duomenų tvarkymo konkrečiu tikslu, žr. Politikos 4 punktą):

 • siųsdamas el. laišką Bendrovės elektroniniu paštu [email protected] ir (arba) prekybos atstovo, klientų aptarnavimo darbuotojo ar to Bendrovės darbuotojo, su kuriuo prieš tai buvo bendraujama, elektroniniu paštu;

Sutikimo atšaukimas neturi poveikio duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas tuo laikotarpiu, kai sutikimas galiojo.

Atšaukus sutikimą, negalima nutraukti duomenų tvarkymo, kuris buvo atliekamas pagal kitus teisės aktus.

 

15. Slapukų naudojimas

„Slapukų“ failai – tai nedidelis duomenų fragmentas, kurį naršyklė išsaugo vartotojo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai vartotojas lankosi interneto svetainėse. Slapukai leidžia serveriui apdoroti informaciją iš vartotojo naršyklės, todėl vartotojui nebereikia iš naujo įvesti duomenų, kai jis grįžta į svetainę arba pereina iš vieno tinklalapio į kitą. Išsami informacija apie slapukų veikimą pateikiama svetainėje www.cookiecentral.com.

Siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, Bendrovės interneto svetainė gali naudoti slapukus. Bendrovė gali naudoti sesijų slapukus arba nuolatinius slapukų failus šiais tikslais:

 • naujiems arba ankstesniems Klientams atpažinti;
 • Partnerio ekrano nustatymams (pirmenybei) įsiminti;
 • siekdama anonimiškai apdoroti statistiką apie tai, kaip ir kokios Bendrovės produkcijos ieškojo Partneris;
 • siekdama gauti patikimą informaciją apie naudojimąsi svetaine, nes tai leidžia Bendrovei sužinoti, kiek svetainė tenkina vartotojų poreikius, ir atlikti bet kuriuos būtinus pakeitimus;
 • siekdama analizuoti, kiek svetainėje lankosi vartotojų iš tam tikrų geografinių regionų.

16. Politikos pakeitimai

Ši Politika gali būti keičiama be įspėjimo. Nauja konfidencialumo politikos versija, kuri yra skelbiama interneto svetainėje www.multipack.lv, pakeičia visas ankstesnes konfidencialumo politikos versijas.