Noteikumi individuāliem pasūtījumiem

Šie MULTIPACK SIA preču pārdošanas un piegādes vispārīgie noteikumi (“Pārdošanas noteikumi”) tiek piemēroti MULTIPACK SIA klientiem (Pircējs), iegādājoties produktus pēc individuāla pasūtījuma (Preces) no MULTIPACK SIA, izņemot Preču iegādi MULTIPACK SIA interneta veikalā www.multipack.lv. Pirkumiem, kas veikti interneta veikalā www.multipack.lv, ir piemērojami Interneta veikala www.multipack.lv lietošanas noteikumi (pieejami šeit: https://www.multipack.lv/lietosanas-noteikumi/).

MULTIPACK SIA, reģistrācijas numurs 40003216217, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV 40003216217, juridiskā adrese: “Mālkalni”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, Latvija (Multipack).

1. PIEDĀVĀJUMS, PASŪTĪJUMS UN PIEŅEMŠANA

1.1. Jebkurš Preces pasūtījums, ko veic Pircējs (Pasūtījums) neatkarīgi no tā, vai tas ir veikts mutvārdos vai rakstveidā, tiks pieņemts ar Multipack standarta pasūtījuma apstiprinājumu (Pasūtījuma apstiprinājums), ko Multipack nosūta Pircējam uz e-pastu. Ja Pircējs Pasūtījumu ir veicis mutvārdos, tad pēc tam, kad Multipack ir Pircējam nosūtījis pa e-pastu Pasūtījuma apstiprinājumu, Pircējs nosūta Multipack atpakaļ akceptu, apliecinot, ka Pasūtījuma apstiprinājumā norādītie dati ir pareizi.

1.2. Preču piegāde – fiziskā preču piegāde klientam no Multipack noliktavas.

1.3. Pasūtījuma izpilde – laika posms, kas nepieciešams preču sagādei, ražošanai, vai citu individuālo parametru nodrošināšanai saskaņā ar klienta saskaņoto specifikāciju vai pasūtījumu.

1.4. Pasūtījuma apstiprinājums, kurā ar atsauci ir ietverti arī šie Pārdošanas noteikumi, kļūst par Multipack un Pircējam saistošu līgumu (Līgums).

1.5. Ja Pircējs pa e-pastu paziņo Multipack par saviem iebildumiem attiecībā uz Pasūtījuma apstiprinājumā ietverto informāciju 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas dienas, Līgums nav uzskatāms par noslēgtu un Puses var turpināt sarunas par Pasūtījuma saturu, to precizējot vai grozot, vai izvēloties neturpināt sarunas.

1.6. Ja Pasūtījuma apstiprinājumā norādītā informācija neaptver visu Pasūtījumā ietverto, uzskatāms, ka Līgums tiek noslēgts tikai attiecībā uz Pasūtījuma apstiprinājumā norādīto.

1.7. Jebkurš Multipack Preču piedāvājums ir spēkā 10 (desmit) kalendārās dienas no dienas, kad Multipack Pircējam ir nosūtījis piedāvājumu (Piedāvājums), ja vien Piedāvājumā nav norādīts citādi. Ja Pircējs apstiprina Piedāvājumu pa e-pastu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, Piedāvājums, kurā tiek ietverti arī šie Pārdošanas noteikumi, uzskatāms par Multipack un Pircējam saistošu līgumu (arī Līgums). Ja Multipack Pircējam ir nosūtījis piedāvājumu ar vairākām izvēlēm vai dažādu preces specifikāciju, kuru nepieciešams konkretizēt, pēc Pircēja apstiprinājuma saņemšanas par konkrētām precēm un to specifikāciju Multipack sastāda un nosūta Pircējam Pasūtījuma apstiprinājumu atbilstoši šo Pārdošanas noteikumu 1.1. punktam.

1.8. Ja starp Multipack un Pircēju ir parakstīta atsevišķa vienošanās par Preču pārdošanu un piegādi, šīs vienošanās spēkā esamības laikā ir piemērojami attiecīgās vienošanās noteikumi.

2.SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Multipack nosūta Pircējam rēķinu uz Līgumā norādīto e-pastu, ja nav atrunāts atsevišķi. Rēķina apmaksa jāveic 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, ja vien rēķinā nav norādīts cits apmaksas laiks.

2.2. Pircējs izvēlas rēķina saņemšanas veidu:

2.2.1. elektroniskā veidā. Uz rēķina tiek norādīta piezīme: Šis rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta uz Pircēja pilnvarotās personas e-pasta adresi. Multipack nenes atbildību, ja, piegādājot rēķinu, Pircēja norādītais e-pasts nedarbojas. Pircēja pienākums ir nekavējoties ziņot, ja mainās elektroniskā pasta adrese e-rēķina saņemšanai.

2.2.2. izdrukas veidā. Uz rēķina tiek norādīta piezīme: Šis rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins tiek nosūtīts pa pastu uz Pircēja norādīto adresi.

2.3. Ja rēķins tiek nosūtīts elektroniskā veidā, tad pieņemams, ka rēķins ir saņemts nākošajā darba dienā no rēķina nosūtīšanas dienas, bet ja pa pastu, tad uzskatāms, ka tas saņemts septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

2.4. Par maksājuma termiņa kavējumu Multipack ir tiesīga aprēķināt nokavējuma procentus par kapitāla lietošanu 0.5 % apmērā no rēķina summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā.

2.5. Ja Pircējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības, Multipack ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības trešajām personām, t.sk., nododot Klienta personas datus to apstrādei parāda piedziņas nolūkos un/vai šo datu ievietošanu publiskajās (parādnieku) datu bāzēs.

2.6. Ja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Multipack ir uzdevis trešajām personām veikt parāda atgūšanas/piedziņas darbības attiecībā pret Klientu, Klientam papildus parāda apmaksai ir pienākumus segt piedziņas izmaksas. Puses vienojas, ka minētos piedziņas izdevumus tieši no Klienta ir tiesīgi iekasēt un piedzīt attiecīgi pilnvaroti parādu piedziņas uzņēmumi/iestādes saskaņā ar savu cenrādi.

3.SAŅEMŠANA UN PIEGĀDE

3.1. Veicot Pasūtījumu, Pircējs var norādīt sev vēlamo Preču piegādes veidu un laiku. Ja tas nebūs iespējams, Multipack par to informēs Pircēju un norādīs izpildes laiku Pasūtījuma apstiprinājumā. Preces piegādes laiks tiek skaitīts no brīža, kad prece faktiski pieejama Multipack noliktavā, un var mainīties +/- 3 darba dienas no Pasūtījuma apstiprinājumā norādītā. Ja nepieciešams, Pircējam ir pienākums sniegt Multipack citu Līguma izpildei būtisku informāciju (piemēram, ja Preci saņems Trešā persona, Pircējs identificē Preces saņēmēju, norādot personas vārdu, uzvārdu, telefona numuru un/vai adresi).

3.2. Preču izsniegšana bez maksas notiek Multipack veikalā – “Mālkalni”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, Latvija. Pircējam jāizņem Prece 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Preču pieejamību nosūtīšanas uz Pircēja e-pastu.

3.3. Pircējs var izvēlēties saņemt Preces ar piegādi uz Pircēja norādīto adresi, iepriekš telefoniski saskaņojot Preču piegādes laiku.

 Piegādes maksa Rīgas robežās:
 pirkumiem līdz 99,99 EUR  7 EUR
pirkumiem no 100 EUR bezmaksas
Piegādes maksa Latvijā ārpus Rīgas robežām:
pirkumiem līdz 99,99 EUR 9 EUR
 pirkumiem no 100 EUR  bezmaksas

3.4. Ja paredzams, ka piegādi sākotnēji noliktajā laikā veikt nebūs iespējams, Multipack sazinās ar Pircēju un saskaņo citu piegādes laiku.

3.5. Par Preču saņemšanu Pircējs vai tā pilnvarota persona parakstās piegādes dokumentā. Ja Preču saņemšanas brīdī tiek konstatētas neatbilstības vai bojājumi, pušu pārstāvji sastāda Preču neatbilstības aktu.

3.6. Ja Pircējs konstatē neatbilstību Līgumam pēc Preču saņemšanas, Pircējs nekavējoties informē Multipack pa e-pastu un saskaņo Preču atgriešanu atpakaļ Multipack.

3.7. Ja Prece neatbilst Līgumam, Multipack saskaņo ar Pircēju termiņu trūkumu novēršanai un novērš trūkumus uz sava rēķina un piegādā Preci bez maksas. Ja trūkumu novēršana nav iespējama, Multipack atgriež Pircējam par Preci samaksāto maksu.

3.8. Ja Prece, kuru Pircējs atgriezis kā neatbilstošu Līgumam, atbilst Līguma noteikumiem, Pircējs sedz atkārtotas piegādes izmaksas un pieņem Preci. Ja šādā gadījumā Pircējs nepieņem Preci, Multipack nav pienākuma atgriezt par Preci samaksāto maksu.

4. GLABĀŠANA

4.1. Ja piegāde nav iespējama no Multipack neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, Pircējs norāda nepareizu piegādes adresi, piegādes adresē nav sastopama Pircēja pilnvarota persona, norādītajā laikā nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt u.c.), vai, ja Pircējs kavē Preču saņemšanu Multipack biroja telpās, vai arī, ja Pircējs to pieprasa, Prece tiek nodota glabāšanai Multipack izvēlētā vietā. Multipack glabā Preces piemērotā vietā un veidā, nodrošinot, ka glabāšanās laikā Preču stāvoklis nepasliktinās un Preces saglabā savu kvalitāti, ja vien Preču stāvokļa pasliktināšanās nav saistīta ar specifiskām Preču īpašībām vai Preču raksturu.

4.2. Pircēja pienākums ir savlaicīgi izņemt Pircēja pasūtītas preces saskaņā ar savstarpējo vienošanos vai saskaņā ar apstiprināto pasūtījumu. Ja Pircējs neizņem Preces ilgāk nekā 3 (trīs) darba dienu laikā, vai citā termiņā, kas ir norādīts Pasūtījuma apstiprinājumā, Multipack ir tiesīgs aprēķināt maksu par Preču glabāšanu, kas ir 0.5% apmērā no Preču vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Preču vērtības. Ja Pircējs neizņem Preces vairāk kā 30 dienas, Multipack ir tiesīgs ar Precēm rīkoties pēc saviem ieskatiem (t.sk. tās nodot iznīcināšanai). Šādā gadījumā Pircējs atlīdzina visus ar nokavējumu nodarītos zaudējumus, tostarp sedz Preces izmaksas (apmaksā Multipack izrakstīto rēķinu par preci arī gadījumā, ja tā jau ir iznīcināta), sedz glabāšanas un/vai iznīcināšanas izdevumus.

4.3. Lai samazinātu zaudējumu apmēru, pirms Preces iznīcināšanas Multipack ir tiesības Preci piedāvāt citiem pircējiem, izņemot gadījumus, ja Prece ir personificēta ar Pircēja atpazīšanas zīmēm (preču zīmes, logo, utt.). Ja Prece tiek pārdota citam pircējam, Multipack attiecīgi samazina Pircējam izrakstīto rēķinu par to summu, par kādu Preci ir izdevies pārdot citam pircējam (preces cena, transportēšanas izdevumi, u.c. izdevumi). Pircējam nav tiesību iebilst vai izvirzīt jebkādas pretenzijas par atlaides apmēru vai pārdošanas nosacījumiem, kādu Multipack ir piedāvājis citam pircējam par Preci.

5. DROŠĪBAS REZERVJU KRĀJUMI

5.1. Lai samazinātu izpildes laiku, pārvaldītu riskus, nodrošinātu produktu pieejamību un vienkāršotu pasūtīšanas procesu, Puses var vienoties par drošības rezervju krājumu izveidošanu (Rezerves). Rezerves tiek veidotas un regulāri atjauninātas tādā daudzumā, par kādu Puses vienojušās, savstarpēji apmainoties ar e-pastiem, vai par kādu Multipack informējis Pircēju, izvērtējot Pircēja līdzšinējo Preču patēriņu vai Pircēja sniegtās prognozes par Preču patēriņu. Jebkurā gadījumā Rezervju apjoms nepārsniedz 3 mēnešu vidējo patēriņu vai MOQ (minimālais pasūtījuma daudzums), par kādu Puses vienojušās atsevišķi pa e-pastu.

5.2. Pircējs uzņemas pilnu atbildību par saskaņoto Rezerves daudzumu un uzņemas atlīdzināt Multipack atlikušā Rezerves daudzuma izmaksas, ja tās vairs nav vajadzīgas vai līgumattiecības starp pusēm tiek izbeigtas, vai jebkurā citā gadījumā, ja Rezerves krājums kļūst nederīgs, vai Multipack ir atzinis to par tādu. Pircējs ir atbildīgs arī par pārpalikuma krājumiem, ja minimālais pasūtījuma daudzums (“MOQ, ieskaitot ražošanas novirzes”) ir lielāks par rezerves krājumu daudzumu. Šādā gadījumā Multipack par to informē Pircēju saprātīgā termiņā, un Pircējs veic maksājumu Multipack 30 dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas, ja vien rēķinā nav norādīts cits apmaksas termiņš.

5.3. Ja 3 mēnešu laikā netiek patērēts konkrēts produkts, uz kuru attiecas Rezerves krājums, vai piegādes apjomi ir ievērojami mazāki, nekā paredzēts, Multipack vienpusēji pārskata Rezerves krājumu daudzumus, lai tie atbilstu faktiskajiem vidējiem piegādes daudzumiem pēdējo 3 mēnešu laikā. Šādā gadījumā Pircējs atlīdzina Multipack neapmaksāto Rezerves krājumu vērtību, to atpērkot, un Pircējs organizē un saņem krājumu starpību piegādi viena mēneša laikā pēc Multipack paziņojuma. Multipack paziņojumam šajā gadījumā ir pievienots attiecīgais preču pavadzīmes rēķins par Rezerves krājumu pārsniegšanu.

5.4. Pircējs apņemas:

dalīties ceturkšņa, pusgada vai/un gada pieprasījuma prognozēs, jebkuram produktam, ko Multipack piegādā, ja tas ir nepieciešams Rezerves krājumu nodrošināšanai. Pircējs informē Multipack par plānotām pieprasījuma izmaiņām; šādā gadījumā Rezerves krājumu daudzumi attiecīgi tiks pārskatīti un abas puses tos apstiprinās pa e-pastu.

paziņot Multipack, kad jāizbeidz Rezerves krājumu papildināšana. Pēc šāda paziņojuma Pircējam ir pienākums izpirkt visus atlikušos Rezerves krājumus, ieskaitot krājumus, kas atrodas ražošanas vai piegādes posmā.

izpirkt pārpalikumu, ja MOQ ir lielāks par Pircēja pirkuma pasūtījuma segumu;

samaksāt kavējuma naudu 0,5% apmērā no rēķina summas dienā, bet kopā ne vairāk kā 10% no attiecīgās rēķina summas, ja Pircējs savlaicīgi neizņem Preces vai neapmaksā izstādīto rēķinu.

5.5. Rezerves krājumu daudzumus nevar mainīt, grozīt vai modificēt bez abu Pušu savstarpējas piekrišanas, izņemot šo noteikumu 5.3. punktā minētajā gadījumā. Grozījumi tiek abpusēji apstiprināti pa e-pastu.

5.6. Ja mainās apstākļi, kas bija par pamatu Rezervju izveidošanai, vai Multipack informē, ka Rezerves vairs netiks veidotas, Multipack informē Pircēju par atlikušo Rezervju daudzumu un izstāda Pircējam rēķinu par Rezervju pārpalikumu iegādi. Ja vien Multipack nav savā paziņojumā norādījis garāku termiņu, Pircējam ir jāpārņem Rezervju pārpalikumi no Multipack ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Gadījumā, ja Pircējs neizņem Rezervju pārpalikumus vairāk nekā 30 dienas, Multipack ir tiesīgs ar Rezervju pārpalikumiem rīkoties šo Pārdošanas noteikumu 4.2. – 4.3. punktā noteiktajā kārtībā.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Līgumam piemēro Latvijas Republikas normatīvos tiesību aktus. Visi strīdi saistībā ar Līgumu ir risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja tas nav iespējams, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

6.2. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.3. Gadījumā, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, t.i., tādi apstākļi, kuri liedz izpildīt Līguma saistības un tie nav atkarīgi no pusēm, puse, kura uz tiem atsaucas, nekavējoties pa e-pastu informē otru pusi par šādu apstākļu iestāšanos.. Puses var vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot otrai pusei rakstisku paziņojumu, ja Līguma izpilde nav iespējama ilgāk par 1 (vienu) mēnesi. Puse informē otru pusi pa e-pastu arī par nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

6.4. Datu apstrāde Līguma ietvaros tiks veikta saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas noteikumiem. Multipack Līguma ietvaros uzskatāms par datu pārzini.

6.5. Pircējs apliecina, ka, uzdodot Pārdevējam izpildīt šo pasūtījumu, netiek pārkāptas trešo personu intelektuālās īpašuma tiesības, tostarp, bet ne tikai autortiesības, patenttiesības, tiesības, kas izriet no preču zīmēm vai dizainparaigiem, un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Gadījumā, ja Pārdevējs saņem trešo personu pretenzijas vai prasības saistībā ar to tiesību pārkāpumu vai aizskārumu, kas radies izpildot pasūtījumu, Pasūtītājs uzņemas atbildību pret trešajām personām, nodrošina pārkāpuma un/vai aizskāruma novēršanu, kā arī sedz visus izdevumus, kas trešajām personām un Pārdevējam radušies saistībā ar mantisko vai nemantisko kaitējumu, tostarp, bet ne tikai sedz zaudējumus un tiesāšanās izdevumus.