Lietošanas noteikumi

Interneta veikala www.multipack.lv lietošanas noteikumi

Šie noteikumi tiek piemēroti pirkumiem, kas veikti interneta veikalā www.multipack.lv (turpmāk – Interneta veikals).

Iegādājoties preces Interneta veikalā starp Jums un pārdevēju SIA “Multipack”, reģistrācijas numurs 40003216217, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV 40003216217, juridiskā adrese: “Mālkalni”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, Latvija, tiek noslēgts distances līgums (turpmāk – Distances līgums). Distances līguma noteikumi ir izklāstīti tālāk.

Iegādājoties preces Interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat Distances līguma noteikumiem. Ja vēlaties iegādāties preces Interneta veikalā, tomēr pēc iepazīšanās ar Distances līguma noteikumiem seciniet, ka tiem nepiekrītat, aicinām Jūs noformēt pasūtījumu un saņemt Preces SIA “Multipack” birojā: “Mālkalni”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, Latvija.

  1. DISTANCES LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

Atteikuma veidlapa – noteikta parauga veidlapa, kuru aizpildot un iesniedzot Pārdevējam, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības.

Avansa rēķins – Pārdevēja sagatavots un uz Pircēja norādīto e-pastu nosūtīts dokuments, kurš apliecina Preču rezervāciju līdz samaksas veikšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienas.

Distances līgums − izmantojot Interneta veikalu, starp Pārdevēju un Pircēju noslēgts līgums par preču iegādi, kurš nosaka pušu tiesības, pienākumus un atbildību.

Interneta veikals − Pārdevēja preču tirdzniecībai internetā uzturēta mājaslapa uzturētā interneta vietne ar interneta veikalu www.multipack.lv.

Klients − fiziska persona vai juridiskas personas pilnvarotais pārstāvis, kurš apmeklē Interneta veikalu.

Līgums − Distances līgums.

Noteikumi – Interneta veikala lietošanas noteikumi un Distances līguma noteikumi.

Pasūtījums − Pircēja noformēts Preču saraksts, kuru Pircējs, izmantojot Interneta veikalu, nosūta Pārdevējam un uz kā pamata Pārdevējs nosūta Pircējam Avansa rēķinu un/vai apstiprinājumu.

Pārdevējs − sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Multipack”, reģistrācijas numurs 40003216217, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV 40003216217, juridiskā un biroja adrese: “Mālkalni”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, Latvija, e-pasts: [email protected], telefons: (+371) 67 420 420.

Pircējs − fiziska vai juridiska persona, kuras vārdā rīkojas tās pārstāvis, kura iegādājas Preces, veicot Preču pasūtījumu Interneta veikalā.

Preces – Interneta veikalā iegādei piedāvātie produkti.

PVN − pievienotās vērtības nodoklis.

Reģistrēts klients − Klients, kurš ir snidzis savus datus Pārdevējam, aizpildot Interneta veikala reģistrācijas veidlapu.

Sadarbības līgums – starp Pircēju un Pārdevēju noslēgts līgums, kas nav noslēgts kā Distances līgums, izmantojot Interneta veikalu.

Trešā persona − jebkura persona, kura nav Distances līguma puse.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces Interneta veikalā gan kā Reģistrētam klientam, gan nereģistrējoties.

2.2. Distances līgums tiek noslēgts (stājas spēkā) brīdī, kad Pircējs ir noformējis Pasūtījumu Interneta veikalā un Pārdevējs ir nosūtījis apstiprinājumu un/vai Avansa rēķinu uz Pircēja norādīto e-pastu.

2.3. Šī Distances līguma noteikumu versija ir spēkā no 2017. gada 11. septembra. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt Distances līguma noteikumus, tos atjaunināt un papildināt. Pircējam, iepērkoties Interneta veikalā, tiek piemēroti tie Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Distances līguma noteikumiem katrā Pasūtījuma veikšanas reizē.

2.4. Ja Pircējs izmanto Interneta veikalu, pārkāpjot Distances līguma noteikumus, vai mēģina kaitēt Interneta veikala darba stabilitātei vai drošībai, Pārdevējs ir tiesīgs bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Interneta veikala piedāvājumus un/vai anulēt Pircēja reģistrāciju.

2.5. Pārdevējs, ievietojot Interneta veikala vietnē multipack.lv attiecīgu paziņojumu, ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt Interneta veikala darbību, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju, tomēr izpildot Pasūtījumus, kuri tika saņemti līdz attiecīga paziņojuma ievietošanas brīdim.

3. KOMERCIĀLIE PIEDĀVĀJUMI UN ATTEIKŠANĀS NO TIEM

3.1. Lai uzzinātu par Pārdevēja jaunākajiem piedāvājumiem, Klientam ir iespēja un tiesības reģistrēties jaunumu (komerciālo paziņojumu) saņemšanai. Savu piekrišanu Klients izsaka ievadot un nosūtot savu e-pasta adresi Interneta veikala sadaļā “Pierakstīties jaunumiem!” vai izdarot šādu izvēli, aizpildot reģistrācijas veidlapu Interneta veikalā.

3.2. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no turpmākas jaunumu (komerciālu paziņojumu) saņemšanas, nosūtot ziņu uz e-pastu [email protected] vai izmantojot komerciālā paziņojuma teksta beigās esošo saiti.

4. REĢISTRĀCIJA

4.1. Iegādājoties Preci Interneta veikalā, Pircējam tiek piedāvāts reģistrēties, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Reģistrācijas veidlapā norādītā informācija tiek saglabāta un izmantota visiem turpmākajiem Pircēja pirkumiem, pēc tam, kad Pircējs ievada savu lietotāja informāciju Interneta veikala datubāzē.

4.2. Reģistrācijas veidlapā Pircējs norāda šādus datus:

4.2.1. Klients, kas ir fiziska persona: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, uz kuru tiks piegādāta Prece, tālruņa numurs, citi Preces piegādei būtiski dati (piemēram, īpašas norādes, ārdurvju kods, u.c.);

4.2.2. Klients, kas ir juridiska persona: pārstāvja vārds, uzvārds, sabiedrības nosaukums (t.sk. sabiedrības forma, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, piegādes adrese, kontaktinformācija (piem., tālr. nr. vai e-pasts), bankas nosaukums, bankas konta numurs.

4.3. Pircējiem, kas nevēlas reģistrēties, tiek piedāvāts noformēt Pirkumu sniedzot Pārdevējam vien Piegādes informāciju.

4.4. Pircējs ir atbildīgs, lai visi Pircēja sniegtie dati būtu patiesi un pilnīgi. Ja Reģistrēta klienta dati mainās, Pircējam tie jāatjauno pirms pasūtījuma veikšanas.

4.5. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām gadījumā, ja Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.

4.6. Reģistrējoties vai pasūtot Preces, Pircējam jāpārliecinās, vai Pircēja norādītā e-pasta adrese Pircējam ir pieejama un Pircējs var saņemt uz to nosūtītos e-pasta sūtījumus. Pēc Pasūtījuma veikšanas Pircējs apņemas pārbaudīt Pārdevējam norādīto e-pastu ne retāk kā reizi dienā.

4.7. Pārdevējs nav atbildīgs, ja ir nosūtījis apstiprinājumu un/vai Avansa rēķinu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, bet Pircējs to nav saņēmis.

4.8. Reģistrētam klientam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt savus datus vai dzēst savu reģistrāciju Interneta veikalā bez papildu saskaņošanas.

4.9. Reģistrējoties Interneta veikalā, Reģistrēts klients izveido savu individuālu lietotājvārdu un paroli (piekļuves dati) Pasūtījumu veikšanai. Reģistrētais klients apņemas piekļuves datus neatklāt Trešajām personām. Reģistrētais klients ir atbildīgs par piekļuves datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību, kas tiek veikta Interneta veikalā, izmantojot viņa piekļuves datus. Jebkuru personu, kura pievienojas Interneta veikalam un veic Pasūtījumu, izmantojot Reģistrētā klienta piekļuves datus, Pārdevējs uzskata par Reģistrēto klientu.

4.10. Ja Reģistrētais klients pazaudē vai aizmirst savus piekļuves datus Interneta veikalam, Reģistrētais klients nosūta Pārdevējam jaunas paroles pieprasījumu, izmantojot Interneta veikalā piedāvātās iespējas vai nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected].

5. PERSONAS DATU APSTRĀDE

5.1. Interneta veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā Pārdevējs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

5.1.1. iegūstot personas datus tiešā veidā (piemēram, Klientam aizpildot Reģistrācijas veidlapu vai noformējot Pasūtījumu);

5.1.2. netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu Interneta veikala izmantošanu).

5.2. Pircēju (patērētāju) personas datus Pārdevējs apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

5.3. Pasūtot Preces Interneta veikalā, Pircējs piekrīt un atļauj Pārdevējam reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

5.3.1. datu apstrāde, izriet no Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu); dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

5.3.2. dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu sūtīšanai (tikai saskaņā ar Pircēja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai);

5.3.3. dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

5.4. Pārdevējs nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina Interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

5.5. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: [email protected].

5.6. Pircējam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

5.6.1. kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

5.6.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

5.6.3. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

5.7. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

6. SĪKDATNES

6.1. Par Interneta veikala Klientiem papildus Klientu sniegtajiem datiem tiek ievākta informācija, kas ietverta Interneta veikala piekļuves failos (IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās veikala sadaļas un preces).

6.2. Interneta veikalā tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un Interneta veikala plašākas izmantošanas iespējas. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

6.3 Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:

6.3.1. sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;

6.3.2. pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos uzstādījumus un personalizētu saskarni;

6.3.3. Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.

6.4. Pārdevēja sadarbības partneri – trešās personas var izmantot sīkdatnes, lai izvērtētu Interneta veikala reklāmu efektivitāti un personalizētu reklāmas saturu. Informācija, ko trešās personas-reklāmas sniedzēji var ievākt, var iekļaut tādus datus kā ģeogrāfisko atrašanās vietu vai kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi. Izmantojot Interneta veikalu, Klients piekrīt sava datora sīkdatņu analīzei, piedāvājot personalizētus piedāvājumus.

6.5. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Pircēju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

6.5.1. Interneta veikala pielāgošanai Klientu vēlmēm;

6.5.2. Interneta veikala izmantošanas optimizēšanai;

6.5.3. reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām;

6.5.4. statistikas veidošanai par Interneta veikala apmeklētāju skaitu.

6.6. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai Interneta veikala tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina Interneta veikala plašākas izmantošanas iespējas. Interneta veikalā ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos Interneta veikala pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

7. PREČU CENAS

7.1. Visas cenas Precēm Interneta veikalā ir uzrādītas euro kopā ar PVN. Izmaksas par Preču piegādi Pircējam nav iekļautas preces cenā.

7.2. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Preču cenas Interneta veikalā. Ja Preču cena Interneta veikalā tiek mainīta, Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Interneta veikalā Pasūtījuma veikšanas brīdī.

8. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

8.1. Pasūtot Preci, Pircējs izvēlas Preci Interneta veikala katalogā un, ja katalogā pie Preces ir norāde “Prece ir noliktavā”, spiež pogu “Ielikt grozā”, ievietojot izvēlēto Preci “Iepirkumu grozā”.

8.2. Ja Klients vēlas izvēlēties vēl citas Preces, nospiežot pogu “Turpināt iepirkties”, Klients var turpināt iepirkties.

8.3. Pēc tam, kad Klients ir izvēlējies visas Preces, kuras tas vēlas iegādāties, Klients dodas uz Interneta veikala sadaļu “Grozs”, kurā atrodas visu Klienta izvēlēto Preču saraksts.

8.4. Interneta veikala sadaļā “Grozs” ir iespējams norādīt nepieciešamo Preces daudzumu, pārrēķināt cenu, iztukšot visu Iepirkumu grozu, dzēst no Iepirkumu groza atsevišķas Preces, doties atpakaļ uz Interneta veikala katalogu vai veikt Pasūtījumu (“Norēķināties”).

8.5. Izvēloties veikt Pasūtījumu (“Norēķināties”), tiek piedāvāta iespēja ieiet sistēmā kā jau Reģistrētam klientam, izmantojot piekļuves datus, vai arī noformēt Pasūtīju nereģistrējoties (sniegt tikai piegādes informāciju).

8.6. Lai pabeigtu Pasūtījuma veikšanu, Pircējs tiek aicināts sniegt informāciju par vēlamo apmaksas kārtību, piegādes veidu un laiku, kā arī sniegt citu Pasūtījuma izpildei būtisku informāciju (piemēram, ja Preci nesaņems pats Pircējs, bet Trešā persona, Pircējs identificē Preces saņēmēju norādot personas vārdu, uzvārdu, telefona numuru un/vai adresi).

8.7. Pirmo reizi reģistrējoties Klientam tiek piedāvāta iespēja pieteikties jaunumu (komerciālo paziņojumi) saņemšanai e-pastā.

8.8. Pēc sekmīgas Pasūtījuma noformēšanas, Pircējam uz e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums par Pasūtījuma saņemšanu un/vai Avansa rēķins. Ja nepieciešams, pirms apstiprinājuma nosūtīšanas un/vai Avansa rēķina izstādīšanas, Pārdevēja pārstāvis telefoniski sazināsies ar Pircēju, apstiprinot Pasūtījuma saņemšanu un precizējot Pasūtījuma detaļas. Ievērojot to, ka Preču atlikuma atjaunošana notiek vairākas reizes nedēļā, var rasties situācija, ka Pasūtījuma veikšanas brīdī Pircēja izvēlētā Prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vai arī tā nav pietiekamā daudzumā. Ja Pircēja izvēlētā Prece nebūs pieejama vai nebūs pieejama nepieciešamajā daudzumā, Pārdevēja pārstāvis par to telefoniski informēs Pircēju un piedāvās izvēlētās Preces aizvietošanu ar līdzvērtīgu Preci, vai piedāvās vienoties par citu Preces piegādes laiku. Pēc visu apstākļu noskaidrošanas, Pircējam tiks nosūtīts Avansa rēķins.

8.9. Avansa rēķinā tiek iekļautā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem rēķinos iekļaujamā informācija, tai skaitā, informācija par: Preci (nosaukums, artikuls), daudzumu, vienas vienības cenu, piegādes izmaksām (ja Pircējs ir izvēlējies Preču piegādi, nevis saņemšanu Pārdevēja birojā), kopējo summa, pievienotās vērtības nodokļa summu, kopējā maksājuma summu, Pircēja rekvizīti un Pārdevēja rekvizīti, tai skaitā informācija par Pārdevēja bankas kontiem, uz kuriem iespējams pārskaitīt pirkuma maksu.

8.10. Ja Pircējs uz e-pastu nav saņēmis apstiprinājumu un/vai Avansa rēķinu un ja Pārdevēja pārstāvis nav sazinājies ar Pircēju saistībā ar Pasūtījuma darba dienas laikā, bet ja Pasūtījums veikts darba dienā pēc plkst. 16.00 vai brīvdienās, tad nākamajā darba dienā, Pircējs tiek aicināts veikt Pasūtījumu atkārtoti vai sazināties ar Pārdevēju pa e-pastu [email protected] vai pa telefonu (+371) 67420420.

8.11. Pasūtījums var tikt noformēts arī zvanot pa telefonu (+371) 67420420 Pārdevēja darba laikā – darba dienās no 8:30 līdz 17:00 un nosaucot nepieciešamo Preču nosaukumus. Lai veiktu Pasūtījumu pa telefonu, ir nepieciešams nosaukt Klienta vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru un e-pasta adresi. Šie Distances līguma noteikumi, ciktāl tas iespējams, ir piemērojami arī Pasūtījumiem un pirkumiem, kas noformēti zvanot pa telefonu.

8.12. Pasūtāmo Preču summai jābūt ne mazākai par minimālo Preču groza summu, kura nav mazāka par EUR 19,99.

9. SAMAKSAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

9.1. Pircējs var norēķinās par Precēm priekšapmaksas veidā ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot Pārdevēja elektroniski nosūtīto Avansa rēķinu, caur internetbanku, caur maksājumu karti, skaidrā naudā pie preces izņemšanas Pārdevēja tirdzniecības vietā vai pie kurjera, kā arī ar maksājuma karti tirdzniecības vietā.

9.2. Pircējam Avansa rēķins ir jāapmaksā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Avansa rēķina saņemšanas.

9.3. Veicot Avansa rēķina apmaksu, obligāti ir jānorāda Pasūtījuma/Avansa rēķina numurs.

9.4. Lai nodrošinātu Pasūtījuma savlaicīgāku izpildi, Pircējs tiek aicināts informēt Pārdevēju, ja apmaksa par Precēm tiek pārskaitīta no Trešās personas, nevis Pircēja bankas konta vai citas valsts bankas, nosūtot maksājuma uzdevumu uz Pārdevēja e-pastu: [email protected].

10. PREČU PIEGĀDE UN NODOŠANA

10.1. Preces bez maksas var saņemt Pārdevēja biroja telpās – “Mālkalnos”, Vētrās, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija.

10.2. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Preces Pārdevēja biroja telpās, Pircējam Prece ir jāsaņem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Pārdevēja par precīzu Preces saņemšanas laiku.

10.3. Ja Pircējs ir norādījis, ka Preces apmaksās skaidrā naudā, tad Pircējam Prece ir jāsaņem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Pārdevēja par precīzu Preces saņemšanas laiku.

10.4. Ja, veicot Pasūtījumu, Pircējs ir norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas uz Pircēja norādītu adresi, Prece tiek piegādāta uz Pircēja norādīto adresi, iepriekš telefoniski saskaņojot Preču piegādes laiku ar Pircēju.

10.5. Saņemot Preces, Pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā pilnvaru. Pārdevējam ir tiesības neizsniegt Preces personām, kuras nevar uzrādīt iepriekš norādītos dokumentus.

10.6. Pircējs par Preču piegādi maksā piegādes maksu:

 Piegādes maksa Rīgas robežās:
 pirkumiem līdz 99,99 EUR  7 EUR
pirkumiem no 100 EUR bezmaksas
Piegādes maksa Latvijā ārpus Rīgas robežām:
pirkumiem līdz 99,99 EUR 9 EUR
 pirkumiem no 100 EUR  bezmaksas

10.7. Ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi, norādītajā adresē Pircējs vai viņa pilnvarota persona nav sastopama, norādītajā laikā nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), bet nauda par Precēm tiek atmaksāta atpakaļ uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums, 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti.

10.8. Ja Preču piegāde kavējas iepriekš neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo citu piegādes laiku.

10.9. Piegādājot Preces Pircējam kopā ar Preci, tiek izsniegts rēķina (pavadzīmes) oriģināls. Par Preces saņemšu Pircējs vai tā pilnvarotā persona parakstās piegādes dokumentā, norādot piebildes par iepakojumu un/vai Precēm, ja tiek konstatēta neatbilstība vai bojājumi.

10.10. Preču piegādes laikā Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbaudīt sūtījuma stāvokli un atbilstību Pasūtījumam.

10.11. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), viņam tas obligāti ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.

10.12. Ja pēc Preču saņemšanas Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs Preču daudzums vai piegādātās Preces neatbilst Pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs, nosūtot attiecīgu ziņojumu uz e-pastu [email protected].

11. ATTEIKUMA TIESĪBAS (PATĒRĒTĀJIEM). PREČU MAIŅA UN ATDOŠANA ATPAKAĻ

11.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Distances līguma (preču pirkuma Interneta veikalā) 14 kalendāro dienu laikā pēc Preču saņemšanas.

11.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja tiek piegādātas Preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos (skatīt Patērētāju tiesību aizsardzības likums http://likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309 un Noteikumi par distances līgumu https://likumi.lv/doc.php?id=266462 ).

11.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāaizpilda un jāparaksta piegādes dokumentam pievienoto Atteikuma veidlapu (pieejama arī šeit), norādot visus nepieciešamos datus, un jānosūta tā Pārdevējam.

11.4. Pircējs 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriež Preci Pārdevējam (ja tā ir piegādāta), nododot to Pārdevēja juridiskajā adresē “Mālkalni”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, Latvija (darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00) vai nosūtot pa pastu. Atteikumu var iesniegt arī kopā ar Preci.

11.5. Pārdevējs atmaksā Preces, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, cenu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces pieņemšanas atpakaļ, pārskaitot pirkuma maksu un piegādes izdevumus uz Pircēja norādīto bankas kontu. Ja Pircējs norēķinājās par Precēm veicot maksājumu skaidrā naudā, Pārdevējs atmaksā Pircējam pirkuma maksu un piegādes izdevumus skaidrā naudā, ja vien Pircējs Atteikuma veidlapā nav norādījis, ka pirkuma maksu var atgriezt ar pārskaitījumu.

11.6. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

11.7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 22. punktā noteiktajos gadījumos, tai skaitā:

11.7.1. Prece ir nolietota un/vai bojāta;

11.7.2. Prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

11.8. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu) (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.

12. PREČU KVALITĀTES GARANTIJA UN DERĪGUMA TERMIŅŠ

12.1. Visu Preču īpašības un garantijas termiņš ir norādītas Interneta veikalā publicētajā Preces aprakstā pie katras Preces.

12.2. Preču attēliem ir informatīvs raksturs. Interneta veikalā ievietotajos attēlos redzamās Preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem var atšķirties no reālajiem preču lielumiem, formas un krāsas.

12.3. Izstrādājuma krāsa fotoattēlos var atšķirties no faktiskās produkta krāsas, kas saistīts ar krāsu atveidošanas traucējumiem dažādos monitoros, fotoaparātu iestatījumiem un citiem faktoriem.

13. LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠA PRECE

13.1. Pieteikumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošo Preci Pircējs (patērētājs) iesniedz Pārdevējam brīvā formā, norādot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju, kā arī sniedz aprakstu kā tieši izpaužas Preces neatbilstība un pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams). Šādu Pieteikumu Pircējs (patērētājs) iesniedz Pārdevējam personīgi Pārdevēja juridiskajā adresē “Mālkalni”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, Latvija (darbdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00) vai nosūta uz e-pasta adresi [email protected]. Pieteikums tiks izskatīts Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

13.2. Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas Preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

14. INFORMĀCIJAS APMAIŅA

14.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā veidlapā vai Piegādes informācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

14.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot Interneta veikala sadaļā Kontakti norādītos saziņas līdzekļus un adreses.